Roboty budowlane - 22835-2019

17/01/2019    S12

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 012-022835

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960580

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją, w tym:

1) Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;

2) Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;

3) Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowania ulic 3 Maja - Żeromskiego;

4) Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul.Piłsudskiego, al. Mireckiego, i ul. Starej;

5) Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego;

6) Budowa ścieżki rowerowej;

7) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy na odcinku od ul. Pierwszego Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (1 Etap).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 182 464.01 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
34922100 Oznakowanie drogowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją, w tym:

1) Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;

2) Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;

3) Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowania ulic 3 Maja - Żeromskiego;

4) Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego, i ul. Starej;

5) Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego;

6) Budowa ścieżki rowerowej;

7) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy na odcinku od ul. Pierwszego Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (1 Etap).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa małych wezłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III - przebudowa przejścia podziemnego, wraz z budową ścieżki rowerowej

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa i rozbudowa małych wezłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III - przebudowa przejścia podziemnego, wraz z budową ścieżki rowerowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 810 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
34922100 Oznakowanie drogowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71354000 Usługi sporządzania map
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa i rozbudowa małych wezłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III - przebudowa przejścia podziemnego, wraz z budową ścieżki rowerowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap I

II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap I.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 059 658.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap I.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 759 098.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 469 850.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości

II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 065 041.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233227 Roboty budowlane w zakresie łącznic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów

II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 878 049.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 203 252.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 065 041.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 065 041.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodn., oświetleniem, przeb. sygnal. świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu - Milowicach"

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie „budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 487 354.72 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie „budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach".

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji deszczowej oraaz łącznika w rejonie ul. Wiejskiej w Sosnowcu (budowa kanalizacji deszczowej wraz z drogą)

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa kanalizacji deszczowej oraaz łącznika w rejonie ul. Wiejskiej w Sosnowcu (budowa kanalizacji deszczowej wraz z drogą).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 368 615.97 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie budowa kanalizacji deszczowej oraaz łącznika w rejonie ul. Wiejskiej w Sosnowcu (budowa kanalizacji deszczowej wraz z drogą).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul.Piotrkowskiej 23 - Etap I termomodernizacja

II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul.Piotrkowskiej 23 - Etap I termomodernizacja.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 376 227.40 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul.Piotrkowskiej 23 - Etap I termomodernizacja.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 479 943.90 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 032 520.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku LO nr 6 przy ul. Zamenhofa 16

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku LO nr 6 przy ul. Zamenhofa 16.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 065 041.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku LO nr 6 przy ul. Zamenhofa 16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i 35 w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i 35 w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 571 719.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i 35 w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 812 660.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Mościckiego 14

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Mościckiego 14.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 953 207.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Mościckiego 14.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 032 520.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 Pawilon II

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 Pawilon II.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 512 195.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 Pawilon II.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 550 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 878 049.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego 84

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego 84.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 378 048.78 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego 84.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino 46.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 512 195.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino 46.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4b

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4b.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 406 504.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4b.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont pomieszczeń rozdzielni posiłków oraz remont wentylacji w kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska 49

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pomieszczeń rozdzielni posiłków oraz remont wentylacji w kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska 49.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 73 170.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pomieszczeń rozdzielni posiłków oraz remont wentylacji w kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 44, ul. Lubelska 49.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Niepodległości 7

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Niepodległości 7.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 487 804.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Niepodległości 7.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Okrzei 56

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Okrzei 56.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 508 130.08 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Okrzei 56.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wentylacji patio w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 38) ul. Bohaterów Monte Cassino 46

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie wentylacji patio w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 38) ul. Bohaterów Monte Cassino 46.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 162 601.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie wentylacji patio w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 38) ul. Bohaterów Monte Cassino 46.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4 b

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4 b.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 146 341.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego 4 b.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 46, ul. Koszalińska 55

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 46, ul. Koszalińska 55.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 105 691.06 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 46, ul. Koszalińska 55.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19, ul. Ostrogórska 19

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19, ul. Ostrogórska 19.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 886.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19, ul. Ostrogórska 19.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitaraitów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 54, ul. Kalinowa

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitaraitów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 54, ul. Kalinowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 195 121.95 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitaraitów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 54, ul. Kalinowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont szatni z natryskami dziewcząt i chłopców oraz toalety dziewczęcej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hutnicza 6

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont szatni z natryskami dziewcząt i chłopców oraz toalety dziewczęcej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hutnicza 6.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 113 821.14 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont szatni z natryskami dziewcząt i chłopców oraz toalety dziewczęcej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hutnicza 6.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4 a

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4 a.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 365 853.66 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4 a.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa niecki basenowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, w budynku przy ul. Legionów

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa niecki basenowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, w budynku przy ul. Legionów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 406 504.07 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa niecki basenowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25, w budynku przy ul. Legionów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont wymiennikowni ciepła c.o. i c.w. w Szkole Podstawowej nr 45, ul. Czeladzka 58

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont wymiennikowni ciepła c.o. i c.w. w Szkole Podstawowej nr 45, ul. Czeladzka 58.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 203 252.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39370000 Instalacje wodne
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont wymiennikowni ciepła c.o. i c.w. w Szkole Podstawowej nr 45, ul. Czeladzka 58.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont sanitariatów dziecięcych Przedszkolu Miejskim nr 55, ul. Akacjowa

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sanitariatów dziecięcych Przedszkolu Miejskim nr 55, ul. Akacjowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 886.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sanitariatów dziecięcych Przedszkolu Miejskim nr 55, ul. Akacjowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont auli szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wawel 13

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont auli szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wawel 13.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 56 910.57 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
45432113 Kładzenie parkietu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont auli szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Wawel 13.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Teatralna 8

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Teatralna 8.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
45432113 Kładzenie parkietu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Teatralna 8.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Braci Mieroszewskich 54

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Braci Mieroszewskich 54.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 97 560.98 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
45432113 Kładzenie parkietu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Braci Mieroszewskich 54.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Reymonta 36

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Reymonta 36.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 60 975.61 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Reymonta 36.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa 2

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa 2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 886.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
45421131 Instalowanie drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa 2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Malowanie korytarzy na I piętrze w IV Liceum Ogólnokształcącym, pl. Zillingera 1

II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie malowanie korytarzy na I piętrze w IV Liceum Ogólnokształcącym, pl. Zillingera 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 113 821.14 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie malowanie korytarzy na I piętrze w IV Liceum Ogólnokształcącym, pl. Zillingera 1.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 22, ul. Hutnicza 3

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 22, ul. Hutnicza 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 65 040.65 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 22, ul. Hutnicza 3.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20

II.1.2)Główny kod CPV
45261100 Wykonywanie konstrukcji dachowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 926 830.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45320000 Roboty izolacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja pomieszczeń znajdujących się budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięctwa 20 BOI i 221

II.1.2)Główny kod CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja pomieszczeń znajdujących się budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięctwa 20 BOI i 221.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 200 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja pomieszczeń znajdujących się budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięctwa 20 BOI i 221.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Śliwki 38 wraz z remontem muru oporowego

II.1.2)Główny kod CPV
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Śliwki 38 wraz z remontem muru oporowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 142 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Śliwki 38 wraz z remontem muru oporowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyburzenia, rozbiórki i zabezpieczenia budynków gminnych

II.1.2)Główny kod CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będą wyburzenia, rozbiórki i zabezpieczenia budynków gminnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 626 016.26 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będą wyburzenia, rozbiórki i zabezpieczenia budynków gminnych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ostateczne przygotowanie i odświeżenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu, celem dopuszczenia do użytkowania przez wydziały Urzędu Miejskiego

II.1.2)Główny kod CPV
45442100 Roboty malarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie ostateczne przygotowanie i odświeżenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu, celem dopuszczenia do użytkowania przez wydziały Urzędu Miejskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 72 988.90 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie ostateczne przygotowanie i odświeżenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu, celem dopuszczenia do użytkowania przez wydziały Urzędu Miejskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/03/2019

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium

II.1.2)Główny kod CPV
45214000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 36 875 984.77 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2019