W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 23640-2020

17/01/2020    S12    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 012-023640

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mańka-Wilk
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226941780
Faks: +48 226941149

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sejm.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.sejm.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kancelaria Sejmu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji lub sublicencji oraz oprogramowania

Numer referencyjny: BIT/3021-71/19(AMW)
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest, odpowiednio dla poszczególnych części postępowania, dostawa oprogramowania, udzielenie Zamawiającemu licencji lub sublicencji do posiadanego oraz dostarczonego oprogramowania na warunkach określonych przez producenta oprogramowania, a także świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia producenta oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 368 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie HCL

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie HCL

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie IBM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie IBM

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie Oracle

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie Oracle

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie PaloAlto

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie PaloAlto

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie Fortinet

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie Fortinet

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie GstarCAD

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie GstarCAD

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fireeye

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Fireeye

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie ESET

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie ESET

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie Legalis

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie Legalis

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie LEX

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie LEX

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie StatSoft

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie StatSoft

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie VMWare

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie VMWare

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pozostałe oprogramowanie

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozostałe oprogramowanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie Adobe

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie Adobe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-470962
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część A
Część nr: 1
Nazwa:

Oprogramowanie HCL

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Solution Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Popularna 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-473
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 439 024.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 485 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część B – Oprogramowanie IBM
Część nr: 2
Nazwa:

Oprogramowanie IBM

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Solution Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Popularna 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-473
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 215 447.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 138 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część C – Oprogramowanie ORACLE
Część nr: 3
Nazwa:

Oprogramowanie Oracle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euler Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obrońców Tobruku 31A, lok. 130
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-494
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 313 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 359 737.71 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część D – Oprogramowanie PaloAlto
Część nr: 4
Nazwa:

Oprogramowanie PaloAlto

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 4Prime Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 146C
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 252 033.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 279 100.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część E – Oprogramowanie Fortinet
Część nr: 5
Nazwa:

Oprogramowanie Fortinet

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asesko Salomon Kłyś spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 10
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-554
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 203 252.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 165 629.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Oprogramowanie GstarCAD
Część nr: 6
Nazwa:

Oprogramowanie GstarCAD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rams Data Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sęczkowa 27E
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-986
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 756.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część G – Oprogramowanie FIREEYE
Część nr: 7
Nazwa:

Fireeye

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trafford IT Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 537
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-844
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 479 675.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 399 999.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część H – Oprogramowanie ESET
Część nr: 8
Nazwa:

Oprogramowanie ESET

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dariusz Maroń „Servcomp”
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 52-315
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 407.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 52 006.51 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część I – Oprogramowanie LEGALIS
Część nr: 9
Nazwa:

Oprogramowanie Legalis

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-203
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 358.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 87 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część J – Oprogramowanie LEX
Część nr: 10
Nazwa:

Oprogramowanie LEX

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Przyokopowa 33
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-208
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 146 342.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 147 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część K - Oprogramowanie StatSoft
Część nr: 11
Nazwa:

Oprogramowanie StatSoft

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kraszewskkiego 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 317.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 350.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: część L – Oprogramowanie VMWARE
Część nr: 12
Nazwa:

Oprogramowanie VMWare

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Solution Factor Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Popularna 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-473
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 716.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 959.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Część M – pozostałe oprogramowanie
Część nr: 13
Nazwa:

Pozostałe oprogramowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koma Nord Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-537
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 635.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 978.88 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Część N – Oprogramowanie Adobe
Część nr: 14
Nazwa:

Oprogramowanie Adobe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cortland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zgoda 38
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-122
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 325.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 122 064.39 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020