Prekės - 23749-2016

Pateikti glaustą rodinį

23/01/2016    S16

Lietuva-Vilnius: Žibalo tipo reaktyvinis kuras

2016/S 016-023749

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Lietuvos kariuomenė
Nacionalinis registracijos Nr.: 188732677
Adresas: Šv. Ignoto g. 8/29
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01144
Šalis: Lietuva
Kam: Rima Budreckienė
El. paštas: rima.budreckiene@mil.lt
Telefonas: +370 52785256

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kam.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Reaktyvinių variklių kuro pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilniaus oro uostas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pirkimo objektas – reaktyvinių variklių kuras, atitinkantis tarptautiniuose standartuose (JET A-1, ASTM D 1655 arba DERD 2494) nustatytus reikalavimus.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

09131100 Žibalo tipo reaktyvinis kuras

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
150 tonų.
Numatoma vertė be PVM: 107 438,02 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų 00 ct).
Pavėlavęs pristatyti prekę užsakyme nurodytu terminu, Pardavėjas moka Pirkėjui 30 EUR (trisdešimt eurų) už kiekvieną uždelstą valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Su pardavėju atsiskaitoma per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešųjų darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama:
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas („Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją ( juridinį asmenį)“ ar kitas dokumentas) ar išrašas iš teismo sprendimo, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba užsienio šalies atitinkamos kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos dokumentas.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama:
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentas (pažyma „Dėl įtariamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“ ar kitas dokumentas) ar išrašas iš teismo sprendimo arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos teisinės arba administracinės institucijos dokumentas. Jeigu išduotame kompetentingų institucijų dokumente nenurodoma informacija apie asmenis turinčius balsų daugumą juridinių asmenų susirinkime, tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriame nurodoma šį informacija.
Dokumentas pateikiamas, kai tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis yra fizinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi paprastą balsų daugumą. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos, reikalavimas netaikomas.
Jei dalyvis yra juridinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi balsų daugumą, reikalavimas netaikomas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 str. baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą nenumato juridiniams asmenims). Tokiu atveju, Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje tiekėjas turi nurodyti duomenis, kad daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo.
Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, įskaitant ir su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis įregistruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčiu, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama:
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas („Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją(juridinį asmenį)“ ar kitas dokumentas) ar kitų kompetentingų institucijų dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos išduotas dokumentas.
Pastaba:
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija paskutinę, skelbime nurodytą pasiūlymų pateikimo termino dieną pati tikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktus viešus duomenis.
Jei perkančioji organizacija dėl techninių kliūčių paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną neturi galimybės patikrinti duomenų, ji turi teisę prašyti Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Dokumentai išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama:
1) jei tiekėjas registruotas Lietuvos Respublikoje, valstybės įmonės Registrų centro, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas („Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas“ ar kitas dokumentas), gali būti kiti dokumentai (įmonės įstatai, verslo liudijimai ir kt.), patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registru
2) leidimas, leidžiantis verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
5. Konkurso dalyvis turi teisę tiekti prekes Vilniaus oro uoste. Pateikiama:
vadovaujantis 28.4.2004 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 522 (Žin., 2004, Nr. 69-2433) patvirtintų Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių 4 punktu, galiojančią sutartį su Vilniaus oro uostu arba įrodymus (raštišką patvirtinimą), kad tokia sutartis yra pasirašoma. Sutartis turi galioti busimos sutarties vykdymo laikotarpiu.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Netaikoma.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 25.2.2016 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
2.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2.3.2016 - 10:00

Vieta:

LK MRD Tiekimo valdymo skyrius, Įsigijimo poskyris.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos per CVP IS.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos (toliau PO) sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją PO Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. PO sprendimas, priimtas išnagrinėjus pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19.1.2016