Usługi - 25358-2023

13/01/2023    S10

Austria-Wiedeń: Usługi audytu

2023/S 010-025358

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Energy Community Secretariat
Adres pocztowy: Am Hof 4 level 5/6
Miejscowość: Wien
Kod NUTS: AT Österreich
Kod pocztowy: 1010
Państwo: Austria
Osoba do kontaktów: Energy Community Secretariat
E-mail: tetiana.zhmudenko@energy-community.org
Tel.: +43 15352222-12
Faks: +43 15352222-10
Adresy internetowe:
Główny adres: www.energy-community.org
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.auftrag.at
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Energy Community Secretariat
Adres pocztowy: Am Hof,4, 6.Stock
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT Österreich
Kod pocztowy: 1010
Państwo: Austria
Osoba do kontaktów: Administration
E-mail: procurement@energy-community.org
Tel.: +43 664883685-47
Adresy internetowe:
Główny adres: www.energy-community.org
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.auftrag.at
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.auftrag.at
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Energy sector

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PN01-2023 External Audit Services for the years 2022-2025

Numer referencyjny: PN01-2023
II.1.2)Główny kod CPV
79212000 Usługi audytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

The purpose of this audit is to provide an objective and independent assessment of: - The reliability, fairness and appropriateness of the financial statements and of the related management representations, including the actual expenditure incurred and the revenue received by the Energy Community for the financial years 2022-2025 , in particular as regards their conformity with the applicable legal and financial framework of the Energy Community; and - The use of Energy Community funds provided by the Parties to the Treaty, in conformity with the applicable rules and procedures. - The adequacy, effectiveness and efficiency of the internal control system and the correct allocation of expenditure between ordinary and extraordinary budget.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT Österreich
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Vienna, Austria

II.2.4)Opis zamówienia:

The purpose of this audit is to provide an objective and independent assessment of: - The reliability, fairness and appropriateness of the financial statements and of the related management representations, including the actual expenditure incurred and the revenue received by the Energy Community for the financial years 2022-2025 , in particular as regards their conformity with the applicable legal and financial framework of the Energy Community; and - The use of Energy Community funds provided by the Parties to the Treaty, in conformity with the applicable rules and procedures. - The adequacy, effectiveness and efficiency of the internal control system and the correct allocation of expenditure between ordinary and extraordinary budget.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

as specified in the procurement document

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Vienna, Austria

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

National identification number: [L-875317-315]

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Energy Community Secretariat
Adres pocztowy: Am Hof,4, 6.Stock
Miejscowość: Vienna
Kod pocztowy: 1010
Państwo: Austria
E-mail: procurement@energy-community.org
Tel.: +43 664883685-47
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2023