Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 25894-2020

20/01/2020    S13    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Przemyśl: Obrabiarki do obróbki metali

2020/S 013-025894

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Książąt Lubomirskich 6
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Michalew
E-mail: przetargi@pwsw.pl
Tel.: +48 167355151
Faks: +48 167355101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń”

Numer referencyjny: PWSW-DZPI/382/I/03/19
II.1.2)Główny kod CPV
42630000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu dla Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

1) zadanie częściowe nr 1 – Dostawa i montaż tokarki CNC i frezarki CNC;

2) zadanie częściowe nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego do zastosowań inżynierskich, drukarki 3D i przenośnej mobilnej pracowni oprogramowania CAD/CAM/CAE;

3) zadanie częściowe nr 3 – Dostawa oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 454 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą i montażem tokarki CNC i frezarki CNC

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania częściowego nr 1 pn. „Dostawa i montaż tokarki CNC szt. 1 i frezarki CNC szt.1”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SIWZ.

1. W Załączniku nr 1A do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania częściowego Nr 1, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

2. Do tokarki i frezarki należy dołączyć oprogramowanie do projektowania i symulacji układów elektronicznych oraz elektrotechnicznych (wbudowanych w obrabiarkach) min. 1 licencja na każdą obrabiarkę.

3. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów, był gotowy do pracy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Kolegium Techniczne ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują drogą elektroniczną przy użyciu platformy pod adresem (https://platformazakupowa.pl/).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania typu NX CAD.CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48321000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania częściowego nr 3 pn. „Zakup wraz z dostawą oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych”, zawierające aplikacje do realizacji założeń stylistycznych, tworzenia modeli 2D/3D, tworzenia założeń i animacji, weryfikacji i analizy modelu obliczeń MES, programowania maszyn CMM, programowania maszyn CNC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość dostępu technicznego do wsparcia technicznego / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują drogą elektroniczną przy użyciu platformy pod adresem (https://platformazakupowa.pl/).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 177-430298
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: Nr1
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą i montażem tokarki CNC i frezarki CNC

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Adam Skarbecki Askad
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-307
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 454 201.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 445 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa oprogramowania typu CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020