Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 28738-2020

21/01/2020    S14    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Dodatkowe usługi szpitalne

2020/S 014-028738

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)Główny kod CPV
85112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ – wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 opublikował na swojej stronie internetowej (http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny) „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem końcowym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 979 135.33 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000
72260000
48000000
71356300
35126000
30213000
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy, tj. nie dłużej niż do 15.11.2022):

I. Usługa mycia / dezynfekcji / sterylizacji (asortyment podlegający myciu / dezynfekcji / sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej).

I.1. Zestaw jednonarzędziowy – 390 060 zestawów;

I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) – 30 460 zestawów;

I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) – 42 660 zestawów;

I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) – 51 410 zestawów;

I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) – 61 810 zestawów;

I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) – 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej).

I.7. Zestaw jednonarzędziowy – 49 600 zestawów;

I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) – 860 zestawów;

— inne.

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) – 216 000 zestawów;

II. Sprzęt:

II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych – 26 sztuk.

III. Oprogramowanie:

III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania – 1 licencja otwarta;

III.2. Dostawa bezterminowej licencji dodatkowego oprogramowania umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem, a urządzeniami (w związku z wymogiem pkt I.2 opisu – zał. 2 do SIWZ) – 1 licencja (na urządzenie).

III.3. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy – przez 36 miesięcy.

IV. Integracja:

IV.1. Integracja – dostosowanie oferowanego oprogramowania – 1 integracja.

IV.2. Integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) – 1 integracja.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas awaryjnego wykonania usługi w trybie „cito” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 123-300585
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Citonet-Kraków Sp. z o.o., ul. Gromadzka 52
Miejscowość: 30-719 Kraków
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26
Miejscowość: 87-100 Toruń
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 776 820.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 979 135.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020