Usługi - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Francja-Paryż: Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

2022/S 014-031036

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Adres pocztowy: 201-203 rue de Bercy
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Adres pocztowy: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Miejscowość: Paris La Défense
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
Kod pocztowy: 92927
Państwo: Francja
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Adres pocztowy: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Adres pocztowy: Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Numer referencyjny: PROC/2021/12
II.1.2)Główny kod CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Instytucje zamawiające pragną podpisać wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi doradcze w dziedzinie ICT, opisane w specyfikacji przetargowej i załącznikach do niej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod NUTS: FR France
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

FRANCJA: Paryż, Valencienne, Lille; NIEMCY: Frankfurt nad Menem.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest świadczenie usług opracowania, doradztwa i wsparcia w dziedzinie systemów informatycznych we wszystkich trybach umownych (na miejscu, w pobliżu, poza siedzibą).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Podpisano na dwa lata, z możliwością dwukrotnego przedłużenia o jeden rok.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2022
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrunewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2022