Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Franţa-Paris: Consultanța TIC

2022/S 014-031036

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 201-203 rue de Bercy
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75012
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Adresă: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Localitate: Paris La Défense
Cod NUTS: FR10 Ile-de-France
Cod poștal: 92927
Țară: Franţa
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.era.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Adresă: Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consultanța TIC

Număr de referinţă: PROC/2021/12
II.1.2)Cod CPV principal
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritățile contractante ar dori să semneze contracte-cadru multiple în cascadă pentru servicii de consultanță în domeniul TIC care sunt descrise în caietul de sarcini al licitației și în anexele la acesta.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod NUTS: FR France
Locul principal de executare:

FRANȚA Paris, Valencienne, Lille; GERMANIA: Frankfurt pe Main.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este furnizarea de servicii de dezvoltare, consultanță și asistență în domeniul sistemelor informatice, în toate modurile contractuale (la locație, proximitate, în afara locației).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Semnat pentru doi ani, două prelungiri posibile, de câte un an fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/03/2022
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/03/2022
Ora locală: 11:00
Locul:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/01/2022