Usługi - 32274-2020

22/01/2020    S15

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 015-032274

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Paciorkiewicz
E-mail: piotr.paciorkiewicz@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy

II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy

Thales Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego objętych zamówieniem.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy

Thales Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zakres wchodzi naprawa uszkodzonych części zamiennych, zapewnienie obecności pracownika Wykonawcy celem zapewnienia nadzoru nad Urządzeniami (np. imprez masowych), dostawa części zamiennych, dodatkowe szkolenia, inne usługi nie objęte zakresem podstawowym, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń/systemów.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne Art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67. ust. 1. pkt 1. lit. a oraz lit. b. ustawy.

Uzasadnienie faktyczne. Prawidłowa realizacja usługi pogwarancyjnej obsługi technicznej komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym wymaga dysponowania wiedzą w zakresie napraw bieżących i konserwacji urządzeń eksploatowanych na liniach kolejowych. Tylko producent przedmiotowych urządzeń posiada niezbędną wiedzę (m.in. odnośnie ich budowy, gwarancji bezpieczeństwa systemu, a także w zakresie oprogramowania) konieczną do prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi obsługi technicznej. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że występują „względy techniczne” o charakterze obiektywnym, które wskazują na rzeczywistą wyłączność określonego Wykonawcy, w tym wypadku firmy Thales Polska Sp. z o.o. do prawidłowej realizacji ww. zadania. Do realizacji obsługi technicznej niezbędne jest dysponowanie szczegółowymi danymi technicznymi dotyczącymi zastosowanego rozwiązania technicznego (oprogramowania i platformy sprzętowej).

Istotny jest fakt, iż firma Thales Polska Sp. z o.o. dysponuje stosowną wiedzą, niezbędną do realizacji zamówienia, ale także jest właścicielem praw autorskich w zakresie oprogramowania. Posiadanie wiedzy dotyczącej komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym ESTW L 90 5, C900, ZN-PIP, AzLM i ich zasilania, oraz związanego z nim oprogramowania niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia. Powyższa wiedza stanowi know-how przedsiębiorstwa Thales Polska Sp. z o.o. i podmiot ten nigdy nie przenosił na nikogo majątkowych praw autorskich do swoich rozwiązań. Biorąc pod uwagę, iż w branży kolejowej powszechną praktyką jest zastrzeganie przez Wykonawców praw autorskich do tworzonych przez nich rozwiązań technicznych i związanych z nimi rozwiązań informatycznych, należy przyjąć, że rozwiązania techniczne i oprogramowanie zastosowane w przedmiotowych urządzeniach są własnością firmy Thales Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym, udział firmy Thales Polska Sp. z o.o. w procesie pogwarancyjnej obsługi technicznej urządzeń komputerowych jest konieczny w celu właściwego realizowania czynności związanych

Z naprawami bieżącymi i konserwacją.

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, o których mowa powyżej są nadal aktualne, bowiem nadal nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 7/18623/06644/19/P
Nazwa:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Thales Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Thales Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. gen. Józefa Zajączka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-518
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 797 477.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2020