Dostawy - 33275-2020

23/01/2020    S16

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 016-033275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Komisarczyk
E-mail: piotr.komisarczyk@wody.gov.pl
Tel.: +48 223720273

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wody.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Numer referencyjny: KZGW/KIT/303/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 163 766.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
71356300 Usługi wsparcia technicznego
72317000 Usługi przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obejmujący dostawę pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego oraz oprogramowania z licencjami z prawem do aktualizacji oraz subskrypcja pakietu platformy usług hostowanych oraz usługę wsparcia technicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Realizacja prawa opcji polegać będzie na:

a) zwiększeniu ilości subskrypcji usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klasy desktop (subskrypcja na użytkownika) do 1 500 sztuk;

b) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu zarządzania projektami do 5 sztuk;

c) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu modelowania graficznego do 5 sztuk;

d) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu platformy usług hostowanych (jednostek / 36 miesięcy) do 720 sztuk.

W stosunku do ilości zamówienia podstawowego, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.

2. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

3. Ceny jednostkowe produktów wymienionych w pkt a–d powyżej, zamawianych w ramach prawa opcji, będą identyczne jak zamówienia podstawowego, określone w formularzu oferty złożonym przez wykonawcę.

4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Jeśli w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja.

6. Zamawiający skorzysta z prawa opcji do upływu terminu obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim zamawiający będzie z prawa opcji korzystał.

7. Produkty zamawiane w ramach prawa opcji muszą spełniać wymagania techniczne opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do dostawy produktów w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki dostarczenia i odbioru, gwarancji oraz kar umownych.

8. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Stosownie do treści art. 93 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 210-512775
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftwareONE Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010330441
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-061
Państwo: Polska
E-mail: info.pl@softwareone.com
Tel.: +48 224879923

Adres internetowy: www.softwareone.com/local-pl-pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 163 766.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020