Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 36302-2017

Wyświetl widok skrócony

31/01/2017    S21

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2017/S 021-036302

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Al. J. Piłsudskiego 34C 41-303 Dąbrowa Górnicza
Osoba do kontaktów: Zofia Chruścicka
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgodg.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dąbrowa Górnicza.

Kod NUTS PL22 Śląskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,
4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,
5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,
6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,
9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,
10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,
11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK),
12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści niniejszej SIWZ oraz
w załącznikach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000 Usługi związane z odpadami, 90512000 Usługi transportu odpadów, 90511000 Usługi wywozu odpadów, 90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z 2008 r. nr 116 poz. 730 i 732 i nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 95 1560 1010 2384 1456 1000 0004 oznaczając tytuł przelewu „wadium do przetargu nr ZP/1/MZGO/2017.
3. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 34c (sekretariat). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4,Ważność wadium w formie niepieniężnej powinien obejmować okres związania z ofertą.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w następujący sposób:
a) każdy z Wykonawców, jeżeli będzie wykonywał czynności, do wykonania których jest wymagane posiadanie uprawnień – w zakresie warunku określonego w pkt 9.1 SIWZ
b) łącznie – w zakresie warunków wskazanych w pkt 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz 9. 6 lit. „a” SIWZ,
c) co najmniej jeden z Wykonawców – w zakresie warunku określonego w pkt 9.6 lit. „b”, „c” i „d”,
d) każdy z Wykonawców, który będzie realizował usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – w zakresie warunku określonego w pkt 9.7 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, i uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wpis winien obejmować frakcje odpadów określone w SIWZ,
2. Posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach – zezwolenie winno obejmować frakcje odpadów określone w SIWZ,
3. Posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy o odpadach lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmujące przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
4. Jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykonując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” -, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 16 do SIWZ),
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 16 do SIWZ),
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 16 do SIWZ),
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 16 do SIWZ),
i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 16 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – z uwzględnieniem wymogu pkt 9.5. SIWZ,
2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – z uwzględnieniem wymogu pkt 9.6. lit. „a” SIWZ,
3. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży (obroty) oraz aktywa i zobowiązania – za rok 2014 i 2015, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt 9.6. lit. „b” „c” i „d” SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
1. Wykonawca posiada posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 000 000 PLN (cztery miliony złotych),
2. Wykonawca dysponuje a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na poziomie nie mniejszym niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych),
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) w latach 2014 i 2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, osiągnął w każdym roku przychód netto ze sprzedaży (obrót) na poziomie co najmniej 30 000 000 PLN (trzydzieści milionów złotych). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa) stosownego oświadczenia,
b) w latach 2014 i 2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, uzyskał wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniej niż 1,2 w każdym roku (liczony jako aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa) stosownego oświadczenia,
c) w latach 2014 i 2015, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, uzyskał wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniej niż 1 w każdym roku (liczony jako aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa) stosownego oświadczenia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług opisanych w punkcie 9.2. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ,
2. wykaz potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, z uwzględnieniem wymogu pkt 9.3. SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 14 do SIWZ,
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z uwzględnieniem wymogu pkt 9.4. SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 15 do SIWZ,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje:
a) minimum 2 usługi, z których każda: obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
z terenu miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 (wg GUS), o ilości odebranych odpadów min. 25 000 Mg rocznie; świadczone przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,
b) minimum 2 usługi, z których każda: obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej trzy frakcje (tworzywa sztuczne, papier, szkło), gromadzonych w pojemnikach 1,1 m3 oraz w pojemnikach typu dzwon lub siatka, z których każda obejmowała odbiór odpadów z co najmniej 400 placyków gospodarczych (altanek śmietnikowych), świadczone przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,
c) minimum 2 usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w podziale na co najmniej trzy frakcje (tworzywa sztuczne, papier, szkło), zbieranych w workach z zabudowy jednorodzinnej o liczbie nieruchomości nie mniejszej niż 10 000, świadczona przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy,
d) minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w przedmiocie ekologii, ochrony środowiska – związanych ze sposobem postępowania z odpadami komunalnymi – obejmujące swym zakresem minimum 40 placówek oświatowych każda (przedszkola, szkoły),
e) minimum 1 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach, z zastosowaniem systemu elektronicznej identyfikacji pojemników opartego na falach radiowych odpowiedniej częstotliwości (RFID), świadczona przez minimum 12 następujących po sobie miesięcy;
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi:
a) 10 sztuk samochodów ciężarowych typu śmieciarka o DMC nie większej niż 26t, w tym:
— 1 sztuka z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,
— 2 sztuki wyposażone w legalizowany system wagowy dostosowany do odbioru pojemników o pojemności 0,12m3, 0,24m3 i 1,1m3
— 5 sztuk z napędem gazowym CNG,
— 2 sztuki – samochód ciężarowy typu śmieciarko – myjka o DMC nie większej niż 26t, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów,
c) 1 sztuka – samochód ciężarowy typu śmieciarka małogabarytowa o DMC nie większej niż 6,5t, przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 0,12m3, 0,24m3, 1,1m3 znajdujących się na posesjach o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
d) 3 sztuki – samochód ciężarowy samowyładowczy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu dzwon, w tym co najmniej jeden o DMC nie większej niż 17t,
e) 2 sztuki – samochód ciężarowy z dźwignikiem bramowym (nośnik) przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu KP7,
f) 2 sztuki – pojazd ciężarowy małogabarytowy o DMC do 3,5t przystosowany do prac interwencyjnych (np. sprzątanie gniazd z pojemnikami na surowce wtórne),
g) 3 sztuki – samochód ciężarowy bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbioru odpadów gromadzonych w workach,
h) 2 sztuki – samochód osobowy patrolowy do wykonywania objazdów kontrolnych.
Wszystkie wymagane pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin nie niższą niż EURO 5 oraz przynajmniej 50 % tych pojazdów musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej dwudziestoma kierowcami o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych, (w tym co najmniej trzema z uprawnieniami do obsługi żurawia HDS), posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami ciężarowymi,
b) co najmniej dwudziestoma osobami obsługujących urządzenia załadowcze pojazdów odbierających odpady komunalne (ładowacze)
c) co najmniej dwoma dyspozytorami z minimum pięcioletnim doświadczeniem w branży logistycznej,
d) co najmniej dwiema osobami z wykształceniem wyższym logistycznym do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Odległość bazy magazynowo – transportowej od granic administracyjnych Miasta Dąbrowy Górniczej – aspekt środowiskowy. Waga 20

3. Odległość regionalnej instalacji MBP od granic administracyjnych Miasta Dąbrowy Górniczej – aspekt środowiskowy. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/1/MZGO/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 246-450374 z dnia 15.12.2016

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.2.2017 - 07:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.2.2017 - 7:45

Miejscowość:

41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 34C.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2021 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.1.2017