Dostawy - 36498-2020

24/01/2020    S17    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 017-036498

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 247-608512)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza (PL01)
Adres pocztowy: ul. Srebrniki 17
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (PL02)
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (PL05)
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1–3
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-759
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (PL06)
Adres pocztowy: ul. Obrońców Wybrzeża 4
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (PL07)
Adres pocztowy: ul. Hubalczyków 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana (PL08)
Adres pocztowy: ul. Skarszewska 7
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku (PL10)
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 37
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (PL11)
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 5
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (PL12.1)
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 1–6
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (PL14)
Adres pocztowy: ul. Polanki 119
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-308
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (PL16)
Adres pocztowy: ul. Kuracyjna 30
Miejscowość: Prabuty
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-550
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (PL17)
Adres pocztowy: ul. Wałowa 27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-858
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. (PL18)
Adres pocztowy: ul. Piechowskiego 36
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (PL19.2)
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf. dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiący zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-608512

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

Uwaga! Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Powinno być:
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

Uwaga! Zamawiający wymaga,aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,całość doświadczenia wymaganego niniejszym punktem została wykazana przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Powinno być:
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

(2)Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie(zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa)o wartości nie niższej niż 20.000.000,00zł brutto,obejmujące swym zakresem wszystkie(łącznie)wymagane niżej pozycje: a.zaprojektowanie,instalacja i wdrożenie platformy e-usług medycznych, b.dostawę licencji,instalację,wdrożenie i zintegrowanie systemów informatycznych klasy HIS dla co najmniej 5 odrębnych(różnych)podmiotów leczniczych z platformą e-usług medycznych,o której mowa w pkt a.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i umożliwiający ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych,a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej. Przez podmioty lecznicze Zamawiający rozumie podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej lub równoważne podmioty zagraniczne działające na tożsamych zasadach wg przepisów właściwych dla danego kraju.

(...)

(1)Kierownik Projektu(1 osoba)-odpowiedzialny za zarządzanie realizacją całego niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy,koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

(a)co najmniej 60–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej trzech niezależnych projektach, w tym:

(i)łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 40.000.000zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 5.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt (i) powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS(ang. Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową,

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(2)Zastępca Kierownika Projektu(1 osoba)posiadający:

(a)co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej dwóch niezależnych projektach,w tym:

(i)łączna wartość 2 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 3.000.000,00zł brutto,

(ii)co najmniej jeden z projektów,o których mowa w ppkt(i)powyżej obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. Hospital Information System) wraz z infrastrukturą serwerową,

(iii)pełnił funkcję Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika Projektu w co najmniej jednym projekcie,o których mowa w ppkt.(i)powyżej;

(b)ważny certyfikat PRINCE2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c)certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(...)

(4)Specjalista ds. Rozwiązań Sieciowych(1 osoba)posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1.000.000,00zł brutto,przy czym co najmniej dwa z tych projektów obejmowały konfigurację infrastruktury sieciowej niezbędnej do procesu wymiany danych medycznych pomiędzy co najmniej trzema odrębnymi podmiotami leczniczymi.

Powinno być:

a. Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 1 zamówienie (zamówienie rozumiane jest jako dostawa lub usługa) o wartości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN brutto, obejmujące swym zakresem zaprojektowanie, instalację i wdrożenie platformy e-usług medycznych.

b. Wykonawca wykaże, że zrealizował zamówienia (zamówienia rozumiane jest jako dostawy lub usługi) obejmujące swym zakresem dostawę licencji, instalację, wdrożenie i zintegrowanie systemów informatycznych klasy HIS dla co najmniej 5 odrębnych (różnych) podmiotów leczniczych z platformą e-usług medycznych.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i faktycznie realizujący ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych, a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej.

Przez podmioty lecznicze Zamawiający rozumie podmioty funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) lub równoważne podmioty zagraniczne działające na tożsamych zasadach wg przepisów właściwych dla danego kraju.

(...)

(1) Kierownik projektu (1 osoba) – odpowiedzialny za zarządzanie realizacją całego niniejszego zamówienia w imieniu Wykonawcy, koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający:

(a) co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach, w tym:

(i) łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 20 000 000 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 2 500 000,00 PLN brutto;

(ii) co najmniej jeden z projektów, o których mowa w ppkt (i) powyżej, obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową;

(iii) pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, o których mowa w ppkt (i) powyżej;

(b) ważny certyfikat Prince2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c) certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(2) Zastępca kierownika projektu (1 osoba) posiadający:

(a) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach, w tym:

(i) łączna wartość 3 spośród wykazanych projektów była nie mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1 500 000,00 PLN brutto;

(ii) co najmniej jeden z projektów, o których mowa w ppkt (i) powyżej, obejmował dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową;

(iii) pełnił funkcję kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej 1 projekcie, o których mowa w ppkt. (i) powyżej;

(b) ważny certyfikat Prince2® na poziomie Practitioner lub certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania projektami wydany przez akredytowaną instytucję;

(c) certyfikat ITIL lub certyfikat równoważny w zakresie zarządzania cyklem życia systemów informatycznych wydany przez akredytowaną instytucję.

(...)

(4) Specjalista ds. rozwiązań sieciowych (1 osoba) posiadający co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, a wartość pojedynczego projektu była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto.

Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

(5)Specjalista ds.Wdrożeń Systemów Informatycznych(1 osoba)-odpowiedzialny za dostawę,instalację,konfigurację i wdrożenie Systemu PeZ,koordynację pracy dedykowanych do w/w zadań członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,w tym co najmniej jeden z tych projektów obejmował wdrożenie systemu teleinformatycznego HIS(ang.Hospital Information System)wraz z infrastrukturą serwerową umieszczoną w co najmniej dwóch lokalizacjach, których odległość mierzona w linii prostej wynosi nie mniej niż 5km,o wartości projektu nie mniejszej niż 5.000.000,00zł brutto, w tym w jednym podmiocie leczniczym o co najmniej 400 łóżkach

(6)Ekspert ds.systemów medycznych klasy HIS(3 osoby)z czego:

(a)każda osoba posiada co najmniej 36–miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy HIS(ang.Hospital Information System)zdobyte w co najmniej 3 odrębnych podmiotach leczniczych o liczbie łóżek w każdym nie mniejszej niż 400,o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 10.000.000,00zł brutto,

(b)co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie,obejmującym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma e-usług medycznych przeznaczonego dla podmiotów leczniczych,umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych,a którego wartość wyniosła co najmniej 10.000.000,00zł brutto,

Powinno być:

(5) Specjalista ds. wdrożeń systemów Informatycznych (1 osoba) – odpowiedzialny za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu PeZ, koordynację pracy dedykowanych do ww. zadań członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającymi, posiadający co najmniej 36-miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych zdobyte w co najmniej 3 niezależnych projektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej 1 z tych projektów obejmował wdrożenie systemu teleinformatycznego HIS (ang. hospital information system) wraz z infrastrukturą serwerową umieszczoną w co najmniej 2 lokalizacjach połączonych poprzez sieć WAN o wartości projektu nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto, w tym w 1 podmiocie leczniczym o co najmniej 400 łóżkach.

(6) Ekspert ds. systemów medycznych klasy HIS (3 osoby), z czego:

(a) każda osoba posiada co najmniej 36-miesięczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy HIS (ang. hospital information system) zdobyte w co najmniej 3 odrębnych podmiotach leczniczych o liczbie łóżek w każdym nie mniejszej niż 300, o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto;

(b) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma e-usług medycznych przeznaczonego dla podmiotów leczniczych, umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III 1.2)

(c)o najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym system informatyczny realizujący procesy wymiany danych medycznych, zgromadzonych w systemie informatycznym informacji medycznej klasy HIS (ang. Hospital Information System) pomiędzy co najmniej pięcioma podmiotami leczniczymi, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(d) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w konfigurowaniu systemu do rozliczania usług z płatnikiem publicznym w rodzaju świadczeń „leczenie szpitalne”,

(e) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy HIS zawierającego dokumentację sklasyfikowaną jako EDM wraz z archiwum EDM.

(...)

(8) Ekspert ds. Systemów Informatycznych (1 osoba), posiadający:

(a) doświadczenie w administrowaniu, konfiguracji i utrzymywaniu systemu informatycznego zdobyte w projekcie w okresie minimum połowy trwania tego projektu, zawierającym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma usług medycznych, przeznaczonego dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych umożliwiającego rozliczenie usług medycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 20.000.000,00 zł brutto,

(b) co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie w administrowaniu usługami

W centrum przetwarzania danych dla platformy e-usług medycznych, zintegrowanej z systemami HIS (ang. Hospital Information System) wyprodukowanymi i wdrożonymi przez co najmniej dwóch różnych producentów dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych.

Powinno być:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2:

(c) o najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w projekcie, obejmującym system informatyczny realizujący procesy wymiany danych medycznych, zgromadzonych w systemie informatycznym informacji medycznej klasy HIS (ang. hospital information system) pomiędzy co najmniej 5 podmiotami leczniczymi, którego wartość łącznie z infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

(d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w konfigurowaniu systemu do rozliczania usług z płatnikiem publicznym w rodzaju świadczeń „leczenie szpitalne”;

(e) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w realizacji projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy HIS zawierającego dokumentację sklasyfikowaną jako EDM wraz z archiwum EDM.

(...)

(8) Ekspert ds. systemów informatycznych (1 osoba), posiadający:

(a) doświadczenie w administrowaniu, konfiguracji i utrzymywaniu systemu informatycznego zdobyte w projekcie w okresie minimum połowy trwania tego projektu, zawierającym dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego typu platforma usług medycznych, przeznaczonego dla co najmniej 5 podmiotów leczniczych umożliwiającego rozliczenie usług medycznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej związanych z realizacją procesów medycznych, a którego wartość wyniosła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

(b) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w administrowaniu platformą e-usług medycznych.

Przez platformę e-usług medycznych Zamawiający rozumie system informatyczny zbierający dane medyczne i faktycznie realizujący ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS odrębnych podmiotów leczniczych, a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodatkowo Zamawiający zmienia treść rozdziału XII punkt 10 SIWZ (dot. opisu sposobu obliczenia ceny). Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej http://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html.

W związku ze zmianą w obliczeniu ceny Zamawiający zmieni Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.