Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 37844-2021

26/01/2021    S17

Spania-Alicante: Lucrări de extindere a campusului EUIPO din Alicante

2021/S 017-037844

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7187
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de extindere a campusului EUIPO din Alicante

Număr de referinţă: AO/012/20
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este atribuirea unui contract direct pentru punerea în aplicare a lucrărilor de extindere la Campusul EUIPO, care urmează să fie pus în aplicare pe baza proiectului inclus în specificațiile tehnice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 544 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Locul principal de executare:

Sede de la EUIPO, avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acțiunii este, printre altele, devierea serviciilor existente care interferează cu procesul de implementare a lucrărilor planificate, construirea unei noi cabine de control al accesului la începutul drumului, construirea unui nou gard de perimetru în conformitate cu cel existent în restul campusului, urbanizarea străzii și a terenurilor și amenajarea restului parcelei.

Deoarece sunt incluse în alte contracte ale EUIPO, următoarele sarcini sunt excluse din această licitație:

— managementul de proiect și/sau tehnic;

— coordonarea sănătății și securității.

Contractantul trebuie să implementeze lucrările ținând cont de orientările în materie de mediu ale EUIPO, precum și de toate cerințele definite în proiect.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 544 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 44
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

La data de 3 februarie 2021, ora 11.00 (GMT+1), va fi organizată o vizită pe teren la sediul EUIPO la adresa avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertantul trebuie să furnizeze numele complet și numerele de identificare ale reprezentanților cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil, la adresa procurement@euipo.europa.eu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— înscrierea într-un registru al comerțului sau al profesiilor relevant emis de autoritățile competente ale statului;

— autorizația specifică, care permite operatorului economic să execute contracte de acest tip în țara în care își are sediul. Operatorul economic căruia i se atribuie contractul trebuie să furnizeze, înainte de semnarea contractului de către autoritatea contractantă, dovada de a fi înregistrat în Registrul contractanților și companiilor clasificate (Registro de Contratista y Empresas clasificadas –REA).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/03/2021
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/03/2021
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul EUIPO situat la adresa avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANIA.

În cazul în care, din cauza situației sanitare, vizitatorilor nu li se permite să intre în incinte, deschiderea poate fi organizată prin videoconferință, iar reprezentanții care și-au confirmat participarea vor fi informați cu privire la modul de acces la aceasta.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Cererile de participare (limitate la o persoană din partea fiecărui ofertant) trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: procurement@euipo.europa.eu cu numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin trei zile lucrătoare în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/01/2021