Usługi - 38482-2018

27/01/2018    S19

Włochy-Parma: Usługi zarządzania wydarzeniami/spotkaniami i ich promocji

2018/S 019-038482

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 226-469961)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Not specified
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi zarządzania wydarzeniami/spotkaniami i ich promocji

Numer referencyjny: OC/EFSA/CORSER/2017/07
II.1.2)Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym zadaniem wykonawcy będzie planowanie i realizacja logistyki wydarzeń na podstawie informacji uzyskanych od EFSA. rzy okazji bardziej kompleksowych wydarzeń od wykonawcy może być wymagane świadczenie usług doradztwa w zakresie promocji inicjatywy oraz występowanie w charakterze doradcy, który zaleci optymalne formaty i rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie danych celów. Wykonawca udzieli wsparcia EFSA w organizacji spotkań instytucjonalnych i wydarzeń głównie w Parmie (około 60% wszystkich wydarzeń, w siedzibie EFSA lub w innych miejscach w mieście), Brukseli oraz w 28 państwach członkowskich UE (około 35%), a okazjonalnie również w państwach ubiegających się o członkostwo w UE i innych państwach europejskich (około 5%). W związku z tym wymagana jest zdolność do działania głównie we Włoszech i w krajach UE/EOG, ale także w krajach kandydujących/potencjalnie kandydujących do członkostwa w UE i krajach przystępujących do programu europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 226-469961

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 08/02/2018
Czas lokalny: 14:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Proszę zauważyć, że w specyfikacji przetargowej zmienione zostało kryterium najlepsza relacja jakości do ceny