Dostawy - 39074-2020

27/01/2020    S18

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 018-039074

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozłowska-Sawicka
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004207

Adresy internetowe:

Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG

Numer referencyjny: 51/BF/BŁiI/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi, praw do aktualizacji oprogramowania, subskrypcji pakietów usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz pakietów wsparcia technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 29 987 316.83 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Węzeł Teleinformatyczny SG, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi, praw do aktualizacji oprogramowania, subskrypcji pakietów usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz pakietów wsparcia technicznego

W ramach umowy obowiązującej do 30.11.2022.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał status Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) pozwalający na oferowanie licencji na produkty Microsoft w ramach programu Enterprise Agreement. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców do spełnienia powyższych warunków wystarczające jest, gdy jeden z wykonawców (lider konsorcjum) będzie posiadał status LSP.

W ramach zamówienia zamawiający zobowiązuje się do zakupu oprogramowania, licencji i usług za minimalną wartość wynoszącą 1 680 469,69 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Zamawiający wskazał znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej produkty o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów produktów określonych we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w załącznikach do SIWZ i zaoferowane produkty będą w pełni i poprawnie funkcjonowały z użytkowanym przez zamawiającego systemem informatycznym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dostęp do materiałów szkoleniowych oraz biuletynów bezpieczeństwa / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt PL/2019/PR/0071 Umożliwienie integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt PL/2019/PR/0072 Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR-II i III etap dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490785
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 29 987 316.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 662 480.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie określonym wyżej, w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2020