Usługi - 39440-2020

27/01/2020    S18

Polska-Szczecin: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2020/S 018-039440

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 81168780751100
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419203

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.wzp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, meta dane

II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych, metadanych oraz kontrola jakości powstałych baz danych pod względem obowiązujących przepisów prawnych i dostosowanie ich do potrzeb RIIP WZ. Zadanie będzie polegało na modernizacji cyfryzacji i harmonizacji powiatowych oraz wojewódzkich geodezyjnych baz danych BDOT500, BDOT10k, KARTO, EGiB, GESUT, BDSOG oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 828 289.78 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych, metadanych oraz kontrola jakości powstałych baz danych pod względem obowiązujących przepisów prawnych i dostosowanie ich do potrzeb RIIP WZ. Zadanie będzie polegało na modernizacji cyfryzacji i harmonizacji powiatowych oraz wojewódzkich geodezyjnych baz danych BDOT500, BDOT10k, KARTO, EGiB, GESUT, BDSOG oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowane zamówienie będzie udzielane w podziale na 45 części.

Czas trwanie zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
02/03/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2020