Dostawy - 41303-2020

Submission deadline has been amended by:  89879-2020
28/01/2020    S19

Polska-Radom: Drukarki laserowe

2020/S 019-041303

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Syta
E-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: „Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jednostek policji garnizonu mazowieckiego”

Numer referencyjny: 2/20
II.1.2)Główny kod CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jednostek policji garnizonu mazowieckiego.

Przedmiotem zamówienia w ramach umowy ramowej jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, wolnego od wad fizycznych i prawnych, pochodzącego z legalnego źródła.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części. Dla urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 i 2 podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać ww. sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.

Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą drukarek monochromatycznych laserowych A4 w ilości 300 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą drukarek monochromatycznych laserowych A4 w ilości 300 szt. o szczegółowym zakresie, parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1. Dla urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 (zał. 1 do SIWZ) podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać ww. sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.

Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

60 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych A4 w ilości 150 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych A4 w ilości 150 szt. o szczegółowym zakresie, parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (zał. nr 2 do SIWZ).

Dla urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2 (zał. 2 do SIWZ) podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać ww. sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.

Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

60 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. w przypadku składania oferty dla zadania nr 1 – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 dostawy urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek, dla pojedynczego odbiorcy o wartości każdej z nich co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

2. w przypadku składania oferty dla zadania nr 2 – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 dostawy urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek, dla pojedynczego odbiorcy o wartości każdej z nich co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

Wykonawca, który złoży ofertę do więcej niż 1 części zamówienia, spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał – minimum

2 dostawy drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych dla pojedynczego odbiorcy o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każda.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek dla pojedynczego odbiorcy o wartości każdej z nich co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – (załącznik nr 4 do SIWZ), tj. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy do SIWZ.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (...)”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1,

2) art. 24 ust. 5 pkt 4,

3) art. 24 ust. 5 pkt 8.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego:

1) JEDZ,

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych,

8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

9) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie oraz załączenie dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

10) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 5 800,00 PLN, zadanie nr 2 – 4 600,00 PLN. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy. Termin związania ofertą: 60 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zmiany w umowie jakie Zamawiający dopuszcza na etapie jej realizacji:

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmiany umowy ramowej w zakresie urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla sprzętu, którego ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT.

2. Każda zmiana umowy ramowej z zastrzeżeniem § 4 ust. 15 nastąpi w formie pisemnej – aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez jedną ze stron. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne.

3. Zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

4. W wypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej konieczne jest dostosowanie sposobu wykonania umowy do zmienionych okoliczności.

5. Nastąpi lub zajdzie potrzeba dokonania zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy.

6. Wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanych urządzeń pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagani...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020