Dostawy - 41841-2020

28/01/2020    S19    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 019-041841

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 247-608512)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza (PL01)
Adres pocztowy: ul. Srebrniki 17
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (PL02)
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (PL05)
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1–3
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-759
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (PL06)
Adres pocztowy: ul. Obrońców Wybrzeża 4
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (PL07)
Adres pocztowy: ul. Hubalczyków 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana (PL08)
Adres pocztowy: ul. Skarszewska 7
Miejscowość: Starogard Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku (PL10)
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 37
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (PL11)
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 5
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (PL12.1)
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 1–6
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (PL14)
Adres pocztowy: ul. Polanki 119
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-308
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (PL16)
Adres pocztowy: ul. Kuracyjna 30
Miejscowość: Prabuty
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-550
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (PL17)
Adres pocztowy: ul. Wałowa 27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-858
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. (PL18)
Adres pocztowy: ul. Piechowskiego 36
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (PL19.2)
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych,platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf.dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiący zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-608512

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

ii)zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie,co należycie udokumentuje tj.wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

Powinno być:

ii) zdolności technicznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

VII.2)Inne dodatkowe informacje: