Usługi - 42015-2019

29/01/2019    S20

Francja-Strasburg: Usługi konserwacji biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Nikozji, Kopenhadze i Wiedniu oraz biura łącznikowego Parlamentu Europejskiego w Atenach

2019/S 020-042015

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kod NUTS: FR FRANCE
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi konserwacji biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Nikozji, Kopenhadze i Wiedniu oraz biura łącznikowego Parlamentu Europejskiego w Atenach

Numer referencyjny: 06A40-2018-M046
II.1.2)Główny kod CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi konserwacji biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Nikozji, Kopenhadze i Wiedniu oraz biura łącznikowego Parlamentu Europejskiego w Atenach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – Usługi konserwacji dla biura łącznikowego Parlamentu Europejskiego w Atenach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRECJA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi konserwacji dla biura łącznikowego Parlamentu Europejskiego w Atenach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 360 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nieobowiązkowa wizyta odbędzie się dnia

19.2.2019 o godz. 10:00 czasu lokalnego pod adresem

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRECJA.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Nikozji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CYPR.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Nikozji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 420 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nieobowiązkowa wizyta odbędzie się dnia

21.2.2019 o godz. 10:00 czasu lokalnego pod adresem

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CYPR.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Kopenhadze

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK DANMARK
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, DANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Kopenhadze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 480 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nieobowiązkowa wizyta odbędzie się dnia

12.2.2019 o godz. 10:00 czasu lokalnego pod adresem

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, DANIA.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Wiedniu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi konserwacji dla biur Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Wiedniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nieobowiązkowa wizyta odbędzie się dnia

19.2.2019 o godz. 10:00 czasu lokalnego pod adresem

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIA.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Upoważnienie do wykonywania działalności zawodowej przewidzianej w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Strasburg, Francja.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci muszą ograniczyć liczbę swoich przedstawicieli do 1 osoby. Zob. warunki zgłoszenia udziału w sesji otwarcia ofert zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: F-67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019