Servicii - 42964-2017

03/02/2017    S24    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată

2017/S 024-042964

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi
Str. Bucium nr. 36, jud. Iasi
În atenția: Alina-Genoveva Bozaru
700282 Iasi
România
Telefon: +40 0232224687
E-mail: achizitii@socola.eu
Fax: +40 0232230990

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de spalatorie rufe.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Insttutul de Psihiatrie Socola centru, sectia exterioara Barnova, sectia exterioara Sipote.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Valoare estimata / 1 an = 3 904 682 RON;
Valoare estimata / 4 ani= 15 618 729 RON.
Cost estimat fără TVA: 15 618 729 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

98310000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona servicii prin încheierea unui acord-cadru. Detalii in caietul de sarcini, respectiv documentatia de atribuire.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret.
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului. Ofetantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59, 60 din Legea 98/2016.
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Operatorii ecoomici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiilor lor.
3. Capacitatea economica si financiara: se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 ani raportati a termenul limita de depunere a ofertei.
4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala. Informatii privind experienta din ultimii 3 ani.
5. Garantia de participare.
6. Garantia de buna executie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +4 0213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimburilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
057892 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4
502681 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
31.1.2017