Servicii - 44766-2017

04/02/2017    S25    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 025-044766

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: ec. Corina Radu
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte str. M. I. Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31; str. Stiintei nr. 3-5.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului si la sediul beneficiarului.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte str. M. I. Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31; str. Stiintei nr. 3-5.
Cost estimat fără TVA: 34 293 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79933000, 71220000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de expertiza tehnica, audit energetic, DALI + DTPTh+CS+DE+DTAC+DTOE+obtinere avize si acorduri + asistenta de specialitate expert cooptat in comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de lucrari + asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare. Toate documentatiile vor fi elaborate în corelare cu prevederile Ghidului solicitantului POR. Documentatia tehnica necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie. Documentatia tehnica necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089613
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. De. I Dobrescu nr. 2-4
030084 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
2.2.2017