Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Blago - 44867-2019

30/01/2019    S21

Belgija-Bruselj: Dobava pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve

2019/S 021-044867

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Organi, vključeni v to javno naročilo, so navedeni v upravnih določbah (v Prilogi II k razpisnim specifikacijam)
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve

Referenčna številka dokumenta: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)Glavna koda CPV
39100000 Pohištvo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je skleniti pogodbo za dobavo pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropska unija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava pohištva za skupne in gostinske prostore ter povezane storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in podatke, zahtevane v točki III.1) „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Check-list des documents à compléter et fournir“ (Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti) k razpisnim specifikacijam.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora predložiti:

— kopijo računovodskih izkazov (bilanc stanja in izkazov poslovnega izida) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če računovodski izkazi ali poročila izkazujejo povprečno izgubo v obdobju zadnjih 3 let, mora ponudnik predložiti dodatne dokumente, ki dokazujejo njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave zakonitih revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,

— poročilo o skupnem letnem prometu, ustvarjenem v zadnjih 3 poslovnih letih.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Da bi bil lahko izbran, mora ponudnik dokazati, da njegov povprečni letni promet v zadnjih 3 poslovnih letih znaša 4 800 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora:

— dokazati obstoj organizacije, ki temelji na sistemu vodenja kakovosti, ki izpolnjuje vsaj zahteve standarda ISO 9001:

—— bodisi s predložitvijo overjene kopije certifikata ISO 9001, v katerem sta navedena področje, ki ga certifikat zajema, in pooblaščeni organ, ki je certifikat izdal,

—— bodisi s predložitvijo overjene kopije katerega koli drugega enakovrednega referenčnega dokumenta, ki bi se po presoji tretje strani lahko upošteval kot potrdilo, dovoljenje ali odobritev,

—— bodisi s predložitvijo dokumentacije o sistemu vodenja kakovosti, ki ga izvaja ponudnik, skupaj s pisno in podpisano zavezo (iz časa pred objavo obvestila o naročilu) osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja; ta dokumentacija mora vključevati vsaj:

——— politiko kakovosti in cilje kakovosti,

——— dokumentacijski sistem (vodenje notranje in zunanje dokumentacije, vodenje evidenc, obvladovanje neskladnosti, preventivni ukrepi, korektivni ukrepi in notranje revizije),

——— analizo in opredelitev procesov, ki jih je treba uporabljati,

——— sistem preverjanja (notranja revizija itd.),

——— sistem analize uspešnosti (vodstveni pregled, pritožbe, ankete, zadovoljstvo, kazalniki itd.),

——— načrt prilagoditev in izboljšav (poslovni načrt, akcijski načrt za vodstvo in storitve itd.).

Najnižje ravni morebitnih standardov:

— ponudnik mora za zadnja 3 leta navesti 3 primere dostave pohištva za skupne prostore, ki lahko sprejmejo najmanj 50 oseb, 1 primer dostave pohištva za restavracijo s kapaciteto najmanj 60 sedežev ter 2 primera dostave pohištva za samopostrežno restavracijo s kapaciteto najmanj 250 sedežev,

— ponudnik mora za zadnja 3 leta navesti 2 primera dostave pohištva za gostinske in skupne prostore, ki sta bili izvedeni vsaka v drugi državi s seznama držav, ki jih je treba oskrbeti v okviru tega naročila, z izjemo držav Beneluksa.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/03/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/03/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži 1 ustrezno pooblaščen zastopnik na ponudnika (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo o tem pisno obvestiti enoto OIB.02.002 Javna naročila [glejte podatke o naslovu v točki I.1)] najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

48 mesecev po oddaji.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Za kandidate ali ponudnike iz Združenega kraljestva:

Upoštevajte, da bodo po izstopu Združenega kraljestva iz EU pravila o dostopu do razpisnih postopkov EU, ki veljajo za gospodarske subjekte s sedežem v tretjih državah, veljala tudi za kandidate ali ponudnike s sedežem v Združenem kraljestvu, odvisno od izida pogajanj. V primeru, da veljavne pravne določbe ne bi omogočale takšnega dostopa, so lahko kandidati ali ponudniki s sedežem v Združenem kraljestvu izključeni iz razpisnega postopka;

(2) razpisne specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395

Zainteresirane strani so vabljene, da se registrirajo na spletnem mestu. Potem bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če se ponudniki na spletnem mestu ne seznanijo z dodatnimi informacijami o tem javnem razpisu.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki;

(3) predložitev vzorcev v 15 delovnih dneh po skrajnem roku za oddajo ponudb, kot je navedeno v točki 3.4.1.3 upravnih določb (Priloga II);

(4) izvajalske agencije se lahko vključijo v naročilo kot naročniki (v okviru omejitve 10 % skupne vrednosti naročila in za vse izvajalske agencije skupaj), če v času objave tega javnega razpisa še niso bile uradno ustanovljene niti niso bile v postopku ustanavljanja in zato v razpisni dokumentaciji ni bilo mogoče določiti uradnega imenovanja;

(5) za nadaljnje informacije o sodelovanju na javnih razpisih in o poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Guide des soumissionnaires“ (Vodnik za ponudnike) ter brošuro „Avoir la Commission européenne comme client“ (Poslovanje z Evropsko komisijo), ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/01/2019