Usługi - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgia-Bruksela: Konserwacja i eksploatacja instalacji bezpieczeństwa ogólnego w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (część 1), Strasburgu (część 2) i Luksemburgu (część 3)

2020/S 022-046970

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Direction générale Sécurité et Protection (DG SAFE)
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Unité 'Budget'
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i eksploatacja instalacji bezpieczeństwa ogólnego w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (część 1), Strasburgu (część 2) i Luksemburgu (część 3)

Numer referencyjny: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Główny kod CPV
50600000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie obejmuje:

— zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonywania zadań związanych z konserwacją i codzienną aktualizacją sprzętu, instalacji i urządzeń typu I, jak również do pomocy w obsłudze/użytkowaniu sprzętu i instalacji bezpieczeństwa,

— konserwację urządzeń i instalacji oraz sprzętu typu II (konserwacja ogólna) ze zobowiązaniem rezultatu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja i eksploatacja instalacji ogólnego bezpieczeństwa w siedzibie PE w Brukseli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50610000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonywania zadań związanych z konserwacją i codzienną aktualizacją sprzętu, instalacji i urządzeń typu I, jak również do pomocy w obsłudze/użytkowaniu sprzętu i instalacji bezpieczeństwa,

Konserwacja urządzeń i instalacji oraz sprzętu typu II (konserwacja ogólna) ze zobowiązaniem rezultatu.

Usługa typu I — instalacje i sprzęt, które należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

Usługa typu II — instalacje i sprzęt, których nie należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja i eksploatacja instalacji ogólnego bezpieczeństwa w siedzibie PE w Strasburgu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50610000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonywania zadań związanych z konserwacją i codzienną aktualizacją sprzętu, instalacji i urządzeń typu I, jak również do pomocy w obsłudze/użytkowaniu sprzętu i instalacji bezpieczeństwa,

Konserwacja urządzeń i instalacji oraz sprzętu typu II (konserwacja ogólna) ze zobowiązaniem rezultatu.

Usługa typu I — instalacje i sprzęt, które należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

Usługa typu II — instalacje i sprzęt, których nie należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja i eksploatacja instalacji ogólnego bezpieczeństwa w siedzibie PE w Luksemburgu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50610000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonywania zadań związanych z konserwacją i codzienną aktualizacją sprzętu, instalacji i urządzeń typu I, jak również do pomocy w obsłudze/użytkowaniu sprzętu i instalacji bezpieczeństwa,

Konserwacja urządzeń i instalacji oraz sprzętu typu II (konserwacja ogólna) ze zobowiązaniem rezultatu.

Usługa typu I — instalacje i sprzęt, które należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

Usługa typu II — instalacje i sprzęt, których nie należy konserwować i nadzorować za pomocą narzędzi, metod i urządzeń dostępnych w Parlamencie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. dokumentacja przetargowa.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zob. dokumentacja przetargowa.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Bruksela

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2525
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2525
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2020