Storitve - 47616-2016

12/02/2016    S30    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Otroško varstvo po končanem pouku v prostorih izvajalca v Bruslju

2016/S 030-047616

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/43
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Otroško varstvo po končanem pouku v prostorih izvajalca v Bruslju.

Referenčna številka dokumenta: OIB.DR.2/PO/2015/063/674
II.1.2)Glavna koda CPV
85312110
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska komisija želi skleniti zaporedno večkratno okvirno naročilo za rezervacijo in zapolnitev mest v centrih za otroško varstvo, ki že obstajajo ali ki bodo ustanovljeni, v skladu s specifikacijami in izvedbenimi postopki, opisanimi v razpisni dokumentaciji.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj in okolica.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet tega naročila je rezervacija in zapolnitev mest v centru za otroško varstvo po končanem pouku za otroke uslužbencev institucij EU, ki obiskujejo predvsem Evropske šole v Bruslju, in sicer v že obstoječih centrih ali centrih, ki bodo v kratkem ustanovljeni, z dovoljenjem in/ali odobritvijo belgijskih institucij (Kind & Gezin ali Urad za rojstva in otroštvo). Otroci bodo razdeljeni v skupine glede na starost, in sicer: 4–5, 6–8 in 9–12 let.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudnik mora priložiti podatke o identiteti (glejte Prilogo II.1 k specifikacijam) ter dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in navedene v Prilogi II k specifikacijam.

Ponudnik mora priložiti dokumentarno dokazilo z imenom države, v kateri ima svoj sedež ali prebivališče, kot to zahteva zakonodaja države prebivališča.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni izmed situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe, pod grožnjo izključitve, predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo:

— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, da ni vstopil v poravnavo z upniki, da ni prenehal s svojimi poslovnimi dejavnostmi, da ni predmet podobnih postopkov in da ni v kakršni koli analogni situaciji, ki bi izhajala iz podobnega postopka po nacionalnih zakonih ali predpisih,

— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal primeren sodni ali upravni organ v državi ustanovitve ponudnika, ki potrjuje, da ni bil pravnomočno obsojen za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in ni bil predmet pravnomočnega sojenja za prevaro, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji ali za katero koli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje finančnim interesom Unije,

— nedavno potrdilo, ki ga je izdal primeren organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost,

— nedavno potrdilo, ki ga je izdal primeren organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili davkov (neposrednih davkov in DDV), v skladu z zakonskimi določbami navedene države.

Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja, se lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali, če to ni mogoče, s formalno izjavo, ki jo ponudnik poda pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim strokovnim organom v omenjeni državi.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopijo finančnih izkazov (bilance stanja in poslovna poročila), ali poročilo o skupnem prihodku v primeru neprofitnih združenj, za pretekli 2 poslovni leti, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekli 2 leti. Če finančni izkazi ali poročilo o skupnem prihodku (v primeru neprofitnih združenj) izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 2 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 20
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: do 2 let, predvidenih za začetno izvajanje naročila.
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/03/2016
Lokalni čas: 17:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/04/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 uradno pooblaščen predstavnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02 Javna naročila (glejte podatke v točki I.1 zgoraj) najkasneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

48 mesecev po oddaji.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290 Zainteresirane strani vabimo, da se registrirajo na tej spletni strani. Potem bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah za ta javni razpis za zbiranje ponudb. Strani, ki se ne registrirajo na strani, jo morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu javnemu razpisu za zbiranje ponudb na spletni strani.

Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjeni spletni strani. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in sprejema ravnanje, prijazno do okolja. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo za izboljšanje svoje okoljske učinkovitosti.

(2) V 3 letih po sklenitvi prvotne pogodbe bo naročnik lahko uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki vključujejo ponovitev podobnih storitev, dodeljenih stranki, kateri je naročnik oddal to javno naročilo.

(3) Za nadaljnje informacije o sodelovanju na javnih razpisih za zbiranje ponudb in o poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/02/2016