Blago - 48108-2015

Prikaži skrčeni pogled

11/02/2015    S29

Italija-Ispra: Dobava živil (kruh, pecivo, ribe) za menzo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri VA, Italija

2015/S 029-048108

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/43
Kraj: Ispra VA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: Urad za infrastrukturo in logistiko – Bruselj
V roke: OIB.DR.2 Finance in javna naročila
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava živil (kruh, pecivo, ribe) za menzo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri VA, Italija.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup

Šifra NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 1 050 000 in 1 150 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Evropska komisija bo morda sklenila zaporedne večkratne okvirne pogodbe za nakup in dobavo živil za Skupno raziskovalno središče v Ispri.
Naročilo zajema 3 sklope:
— sklop 1: kruh in pekovski izdelki,
— sklop 2: pecivo,
— sklop 3: sveže, zamrznjene in konzervirane ribe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

15811000 Krušni izdelki, 15812000 Pecivo in slaščice, 03310000 Ribe, raki ter vodne rastline in živali

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Kruh in pekovski izdelki
1)Kratek opis
Dobava kruha in pekovskih izdelkov za menzo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri VA, Italija.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15811000 Krušni izdelki

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 230 000 in 255 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Pecivo
1)Kratek opis
Dobava peciva za menzo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri VA, Italija.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15812000 Pecivo in slaščice

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 290 000 in 325 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Sveže, zamrznjene in konzervirane ribe
1)Kratek opis
Dobava svežih, zamrznjenih in konzerviranih rib za menzo v Skupnem raziskovalnem središču v Ispri VA, Italija.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03310000 Ribe, raki ter vodne rastline in živali

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 530 000 in 570 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačilo v 30 dneh, kot je navedeno v določbah osnutka pogodbe, priloženega specifikacijam.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Vsak posamezni član skupine mora izpolnjevati merila za neizključitev. Skupina kot celota mora izpolnjevati merila za izbor (glej točki III.2.2 in III.2.3) in različni člani skupine bodo solidarno odgovorni za izvajanje naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora priložiti podatke o identiteti (glej Prilogo I.1 k specifikacijam) ter dokumente in informacije, zahtevane v točki III.2 „Pogoji za sodelovanje“ tega obvestila in navedene v Prilogi I k specifikacijam.
Ponudnik mora priložiti dokumentarno dokazilo z imenom države, v kateri ima svoj sedež ali prebivališče, kot to zahteva zakonodaja države prebivališča.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni izmed situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe, pod grožnjo izključitve, predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo:
— nedaven izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, da ni vstopil v poravnavo z upniki, da ni prenehal s svojimi poslovnimi dejavnostmi, da ni predmet podobnih postopkov in da ni v kakršni koli analogni situaciji, ki bi izhajala iz podobnega postopka po nacionalnih zakonih ali predpisih,
— nedaven izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal primeren sodni ali upravni organ v državi ustanovitve ponudnika, ki potrjuje, da ni bil pravnomočno obsojen za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in ni bil predmet pravnomočnega sojenja za prevaro, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji ali za katero koli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje finančnim interesom Unije,
— nedavno potrdilo, ki ga izda primeren organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost,
— nedavno potrdilo, ki ga izda primeren organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili davkov (neposrednih davkov in DDV), v skladu z zakonskimi določbami navedene države.
Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja, se lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali, če to ni mogoče, s formalno izjavo, ki jo ponudnik poda pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim strokovnim organom v omenjeni državi.
Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti:
— kopije finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če finančna poročila ali izjave izkazujejo povprečno izgubo v obdobju zadnjih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje stranke (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,
— poročilo o celotnem letnem prometu za zadnja 3 poslovna leta,
— za vsako sklop izjavo, ki navaja specifični letni promet, realiziran na področju sklopa(-ov), v zadnjih 3 poslovnih letih.
Najnižje ravni morebitnih standardov: da bi bil izbran, mora ponudnik zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za zadnja 3 poslovna leta v višini:
sklop 1 (kruh in pekovski izdelki): 25 000 EUR;
sklop 2 (pecivo): 30 000 EUR;
sklop 3 (ribe): 50 000 EUR.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
— dokazilo o vsaj 3 letih izkušenj na področju dejavnosti v zvezi s tem naročilom. V ta namen mora ponudnik predložiti kopijo vpisa v register poklicev ali register podjetij (CCIAA) ali izjavo pod prisego ali potrdilo v skladu z določbami države prebivališča,
— dokazilo, da ponudnik spoštuje zakonodajo Skupnosti, ki velja v zvezi s HACCP („Hazard Analysis and Critical Control Point“ – analiza nevarnosti in kritična kontrolna točka). Sprejemljiva dokazila: kopija priročnika HACCP ali podobna potrdila,
— dokazilo, da ima ponudnik zanesljiv sistem samopregledovanja in sledljivosti (Uredba (ES) št. 178/2002). Sprejemljiva dokazila: kopija registracije porekla pošiljk in sestavin.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 16.4.2015 - 10:00

Kraj:

ponudbe bodo odprte na Uradu za infrastrukturo in logistiko, stavba Cours Saint Michel 1, rue Père de Deken 23, soba SDR 05/029, 1040 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb, ki bo ali v Bruslju ali v Ispri, je lahko navzoč 1 pooblaščeni zastopnik na ponudnika. Na vpogled bo treba predložiti potni list ali osebno izkaznico.
Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo obvestiti Enoto OIB.DR.2 „Finance in javna naročila“ po faksu ali e-pošti (glej podatke iz točke I.1) vsaj 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.
Odpiranje ponudb bo potekalo prek videokonference v JRC v Ispri na naslednjem naslovu: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA, stavba 66 – TP 660.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil: 36 mesecev po oddaji.
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Zainteresirane strani so vabljene, da se registrirajo prek spletne strani. Potem bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah za ta javni razpis. Strani, ki se ne registrirajo na strani, jo morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu povabilu k oddaji ponudb na spletni strani.
Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.
Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjeni spletni strani. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in sprejema ravnanje, prijazno do okolja. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(2) Za nadaljnje informacije o sodelovanju pri povabilih k oddaji ponudb ter v poteku postopkov javnih naročil za OIB glej „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

(3) Trajanje okvirne pogodbe bo največ 4 leta; 1 leto z možnimi podaljšanji s tihim sporazumom za 3 obdobja po 1 leto (1 + 1 + 1 + 1).
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30.1.2015