Roboty budowlane - 51662-2023

27/01/2023    S20

Łotwa-Rēzekne: Roboty budowlane w zakresie budynków

2023/S 020-051662

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rēzeknes novada pašvaldība
Krajowy numer identyfikacyjny: 90009112679
Adres pocztowy: Atbrīvošanas aleja 95A
Miejscowość: Rēzekne
Kod NUTS: LV005 Latgale
Kod pocztowy: LV-4601
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: Liāna Proško
E-mail: liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Tel.: +371 64607171
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rezeknesnovads.lv/
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/302
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Likumā "Par pašvaldībam" noteikto funkciju veikšana

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 693 892.38 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kultūras laukums 1, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

II.2.4)Opis zamówienia:

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lendžu administratīvās ēkas t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV-4625

II.2.4)Opis zamówienia:

Lendžu administratīvās ēkas t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parka iela 20, Malta, Maltas pag., Rēzeknes novads, LV-4630

II.2.4)Opis zamówienia:

Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumu Nr. 152 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023