Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 51782-2023

27/01/2023    S20

Polska-Wrocław: Pieczywo

2023/S 020-051782

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8960004952
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin OLECHNO
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261651080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA PIECZYWA CHRUPKIEGO TYPU WAFLE – PEŁNOZIARNISTE RYŻOWE (Nr sprawy: MAT/8/ES/2023)

Numer referencyjny: MAT/8/ES/2023
II.1.2)Główny kod CPV
15811000 Pieczywo
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA CHRUPKIEGO TYPU WAFLE – PEŁNOZIARNISTE RYŻOWE wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zgodnie z Planem dostaw w 2023 roku (Załącznik nr 5 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA PIECZYWA CHRUPKIEGO TYPU WAFLE – PEŁNOZIARNISTE RYŻOWE

wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 15811000-7

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się

w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres opcjonalny zamówienia: Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne) na co Wykonawca wyraża zgodę.

Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą potrzeby komórek zaopatrywanych oraz zagwarantowane środki finansowe.

Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia:

• zamówienie gwarantowane: w dwóch transzach do 60 dni od dnia podpisania umowy oraz od 120 dnia do 150 dnia od dnia podpisania umowy

• zamówienie opcjonalne: do 60 dni od dnia uruchomienia zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada uprawnienia do prowadzenia

działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej

oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

- aktualną decyzję administracyjną powiatowego lekarza weterynarii

o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących

przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia

zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. nr 17, poz.127 z późn. zm.).

Dotyczy Wykonawcy, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego.

- aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

o zatwierdzeniu zakładu w zakresie przedmiotu zamówienia, o której mowa w art.61 i art.62 lub art.122 ustawy z

dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz.2132).

Dotyczy Wykonawcy, o którym mowa w art. 61 cyt. ustawy.

- aktualne zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności

na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, o której mowa w art.63 ust.2 pkt.10

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz.2132).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, określa § 12 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Wykonawcy - platforma zakupowa: https://portal.smartpzp.pl/4rblog

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: pan Marcin OLECHNO, tel. +48 261651080, e-mail: kontakt poprzez platformę zakupową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp

oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno zawierać wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023