Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 52465-2023

27/01/2023    S20

Polska-Łódź: Usługi wywozu odpadów

2023/S 020-052465

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: 7251843739
Adres pocztowy: Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail: justyna.piotrowska@umed.lodz.pl
Tel.: +49 422725937
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umed.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Numer referencyjny: ZP/2/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest sukcesywne świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z poszczególnych lokalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w czynnych obiektach uczelni, w których prowadzone są m.in. zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, prace laboratoryjne, prace administracyjne, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest będzie ustalić harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji z pracownikiem Biura ds. Nieruchomości. Z uwagi na różnorodność lokalizacji poszczególnych budynków, ich specyfikę i charakter, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się szczegółowo z ich lokalizacją.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z poszczególnych lokalizacji zgodnie z zał. nr 2 do OPZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest sukcesywne świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z poszczególnych lokalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w czynnych obiektach uczelni, w których prowadzone są m.in. zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, prace laboratoryjne, prace administracyjne, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest będzie ustalić harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych lokalizacji z pracownikiem Biura ds. Nieruchomości. Z uwagi na różnorodność lokalizacji poszczególnych budynków, ich specyfikę i charakter, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się szczegółowo z ich lokalizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Udział pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2023
Koniec: 31/03/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca posiada przez cały okres realizacji umowy zezwolenie na zbieranie odpadów lub posiada wpis do rejestru w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami w SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, polegające na wywozie odpadów komunalnych o wartości minimum 300 000,00 PLN każda (Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie wywóz odpadów komunalnych świadczony dla jednej placówki w przeciągu 1 roku), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy.

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej zopracowanym wzorem umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1)Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, o wartości do 1522656,00 zł netto, polegających na powtórzeniu podobnych usług, określonych w dokumentacji zamówienia. Zamówienie takie zostanie udzielone w oparciu o przepisy art. 304-306 Ustawy Pzp.

2)W SWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia. W ust. 6 SWZ wskazano wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i musi zawierać następujące oświadczenia, dokumenty i przedmiotowe środki dowodowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SWZ ,

2) Podpisany Przedmiot zamówienia - wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Jednolity dokument – wg załącznika nr 5 do SWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 8 do SWZ,

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca załącza do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) –zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp.

7) Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy

(oświadczenie zostało zawarte w Formularzu oferty zał. nr 1 do SWZ).

3)Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie składa się, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

4)Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 20000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców pojazdów i ładowaczy odpadów wykonujących przedmiot zamówienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których czynności zostały przez Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wśród osób, wymienionych, w dniu zawarcia Umowy nie ma oraz podczas jej trwania nie będzie, osób zatrudnionych w oparciu o stawki niższe niż minimalne. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na jeden dzień roboczy przed podpisaniem Umowy listę zatrudnionych pracowników wraz z informacją o podstawie zatrudnienia pracowników oraz aktualizować tą listę w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany w zatrudnieniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie).

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

W sprawach nieuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023