Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 52474-2023

27/01/2023    S20

Polska-Stężyca: Usługi udzielania kredytu

2023/S 020-052474

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stężyca
Krajowy numer identyfikacyjny: 589-15-95-806
Adres pocztowy: ul. Parkowa 1
Miejscowość: Stężyca
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Weronika Ciachowska
E-mail: stezyca@gminastezyca.pl
Tel.: +48 8828940
Faks: +48 8828999
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminastezyca.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Numer referencyjny: WG.271.1.3.2023.WC
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Maksymalna kwota kredytu: 6.002.425,00 pln.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Stężyca, woj. pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Maksymalna kwota kredytu: 6.002.425,00 pln. Termin wykonania zamówienia: uruchomienie w transzach do 30 grudnia 2023 r. Prognozowany termin spłaty do 31-12-2036.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2036
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zasady wnoszenia wadium określono w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, by przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Szczegółowe zasady określono w SWZ.

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający informuje, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji wyłącznie sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu).

2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik.

3. Wadium – jeśli jest składane w formie gwarancji lub poręczenia - zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie JEDZ podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków – jeśli występuje.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II sekcja D składanych w JEDZ.

Zamawiający nie wymaga składania odrębnych JEDZ dla Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych Zamawiający ma obowiązek zastosowania dodatkowych przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z zm.).

Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Zamawiającemu po zalogowaniu na Platformie zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informację o złożonych ofertach Zamawiający zamieści na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamówienie klasyczne o wartości powyżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 3; art. 108 ust. 1 pkt 4 dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 dotyczącego zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy dot. szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informacje z odpowiedniego rejestru, zgodnie z zapisami SWZ.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP: powtórzenie podobnych usług. Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres zmówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu usług podobnych objętych zamówieniem podstawowym: udzielenie i obsługa kredytu.

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zostały zawarte w SWZ.

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie dokumentów:

1. przedłożenie projektu umowy kredytowej zgodnej z SWZ i złożoną ofertą, w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania informacji o wyborze oferty.

2. w przypadku zawierania umowy z Wykonawcami, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed jej zawarciem dostarczenia dokumentu regulującego ich współpracę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

4. Odwołanie wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

7. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawarto w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023