Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică pentru punerea în aplicare a noilor criterii de durabilitate pentru agricultură și biomasă forestieră în temeiul reformării Directivei privind energia din surse regenerabile

2019/S 025-054230

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy
Adresă: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Energie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru punerea în aplicare a noilor criterii de durabilitate pentru agricultură și biomasă forestieră în temeiul reformării Directivei privind energia din surse regenerabile

Număr de referinţă: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivele generale ale acestui contract contribuie la punerea în aplicare rapidă, consecventă și rentabilă de către statele membre ale UE a noilor criterii de durabilitate REDII aplicabile biomasei forestiere (în urma unei abordări bazate pe risc) și biomasei agricole. Această activitate va sprijini, de asemenea, operatorii economici în aprovizionarea cu biomasă durabilă pentru producerea de energie, precum și auditorii și verificatorii în evaluarea lor dacă operatorii economici au respectat efectiv noile criterii de durabilitate ale UE în domeniul bioenergiei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul contractantului. Ședințele între contractant și Comisie vor fi organizate la sediul Comisiei din Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivele specifice ale contractului sunt de a asista comisia în:

— elaborarea unui document de orientare operațională privind punerea în aplicare a noilor criterii de durabilitate bazate pe riscuri pentru biomasa forestieră, inclusiv explicarea conceptelor relevante, dezvoltarea unei metode de aplicare a acestor criterii și identificarea dovezilor disponibile pentru a demonstra conformitatea cu durabilitatea (sarcina 1),

— elaborarea unui document de orientare operațională privind punerea în aplicare a noilor criterii de durabilitate pentru biomasa agricolă, inclusiv explicarea conceptelor relevante, revizuirea celor mai bune practici în sistemele de monitorizare și gestionare relevante și identificarea dovezilor disponibile pentru a demonstra conformitatea cu durabilitatea (sarcina 2),

— efectuarea unei analize a legislației naționale sau sub-naționale împotriva noilor criterii privind biomasa forestieră și efectuarea unor studii de caz pentru a verifica aplicabilitatea pe teren a metodelor / tipurilor de dovezi propuse pentru sarcinile 1 și 2 și pentru a identifica riscurile, incertitudinile și modalitățile de a le rezolva (sarcina 3),

— sprijinirea comisiei în dialogul cu părțile interesate în vederea colectării feedback-ului tehnic cu privire la concluziile sarcinilor 1, 2 și 3 și asigurarea acurateței și obiectivității rezultatelor proiectului (sarcina 4).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 17
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de lucru anual în domeniul energiei pentru 2019

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/03/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/03/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot participa la ședință, însă pot fi reprezentați de maximum 1 persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comisiei de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la admisibilitatea fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la data scrisorii de notificare cu privire la rezultatul licitației sau, în absența acesteia, de la data la care reclamantul a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen-limită pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Nidergerünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/01/2019