Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 54231-2019

05/02/2019    S25

Belgia-Bruxelles: Evaluarea investițiilor în infrastructurile de cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT) şi a activităților sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în perioada 2007-2013

2019/S 025-054231

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, General Directorate for Regional and Urban Policy
Adresă: TA Cell BU-1 00/184
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Evaluarea investițiilor în infrastructurile de cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT) şi a activităților sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în perioada 2007-2013

Număr de referinţă: 2018CE16BAT111
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Direcția Generală Politică Regională și Urbană DG REGIO intenționează să lanseze o evaluare ex post a proiectelor de investiții în infrastructurile de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (RTD), centre de competență și activități finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în perioada 2007-2013.

Evaluarea va analiza diferitele tipuri de intervenții în domeniul CDT care au fost cofinanțate de FEDR în perioada 2007-2013 și va evalua raționamentul acestora și dovezile privind eficacitatea lor.

Evaluarea va oferi o imagine de ansamblu asupra diferitelor moduri în care finanțarea FEDR pentru CDT a fost utilizată în întreaga UE și va evalua rezultatele în măsura în care acestea pot fi identificate. Aceasta va examina acest lucru mai detaliat în țările și regiunile selectate, cu scopul de a identifica tipurile de intervenție care au fost cele mai reușite (sau eficiente) și factorii care contribuie la succesul lor.

Va fi efectuată o revizuire a literaturii și a documentelor relevante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Evaluarea va cuprinde în principal 2 categorii de cheltuieli care nu sunt acoperite de evaluarea ex-post a perioadei 2007-2013.

Au fost selectate 53 de programe operaționale pentru a fi în cadrul acestei evaluări. Lista celor 53 de programe operaționale cuprinde programe naționale și regionale din obiectivele de convergență și de competitivitate regională și de ocupare a forței de muncă în 18 state membre (Belgia, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Finlanda, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Marea Britanie). Acest set de 53 de programe operaționale include 24 de proiecte majore finanțate în cadrul categoriilor de intervenții examinate.

Contractantul va executa următoarele sarcini:

Sarcina 1: Cadrul conceptual și revizuirea investițiilor finanțate în acest sector;

Sarcina 2: Analiza literaturii de specialitate și a documentelor;

Sarcina 3: Studii de caz în state membre selectate;

Sarcina 4: Analiza teoriei schimbării în studii de caz transversale (carte de bucate CDT);

Sarcina 5: Organizarea unui seminar;

Sarcina 6: Raport final.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Lista de 53 de programe operaționale selectate pentru a fi în domeniul de aplicare al acestei evaluări este anexată la caietul de sarcini.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/03/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/03/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, BELGIA (métro Demey).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea punctul 3.2 din scrisoarea de invitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2019