Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 55241-2017

14/02/2017    S31

Irlanda-Dublin: Furnizarea de articole de papetărie generale și personalizate

2017/S 031-055241

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE021 Dublin
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2188
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: politică socială.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de articole de papetărie generale și personalizate.

Număr de referinţă: 171902/4230.
II.1.2)Cod CPV principal
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a contracta serviciile unei (unor) companii în vederea furnizării unei game de articole de papetărie de înaltă calitate în favoarea Eurofound. Sunt prevăzute 2 loturi:

lotul 1: articole de papetărie generale – în valoare maximă de 44 000 EUR;

lotul 2: articole de papetărie personalizate – în valoare maximă de 28 000 EUR.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 72 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie generale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Toate articolele de papetărie trebuie livrate la recepția principală, însă hârtia de copiator și livrările în vrac sunt livrate de regulă într-un spațiu de stocare stabilit. Livrarea pe paleți nu este adecvată.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea tuturor articolelor de papetărie generale de pe lista oficială de prețuri (lotul 1), astfel cum se detaliază în formularul standard de răspuns (partea C). Calitatea tuturor produselor și fiabilitatea serviciului trebuie să rămână constante pe întreaga durată a contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie personalizate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
Locul principal de executare:

Toate articolele de papetărie trebuie livrate la recepția principală.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea tuturor articolelor de papetărie personalizate de pe lista oficială de prețuri (lotul 2), astfel cum se detaliază în formularul standard de răspuns (partea C).

Calitatea produselor și fiabilitatea serviciului trebuie să rămână constante pe întreaga durată a contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta punctul 4.3.2 din caietul de sarcini inclus în partea B a dosarului licitației, disponibil pe site-ul e-tendering https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home la licitația specifică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani: 2 loturi; posibilitatea de a încheia 2 acorduri-cadru individuale.
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 253-465488
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/03/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise la birourile Eurofound, sala numărul LH5.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschidere poate participa 1 persoană care reprezintă ofertantul; participarea va fi restrânsă la rolul de observator. Persoanele care intenționează să participe la deschiderea ofertelor trebuie să o informeze în prealabil pe doamna Lidia Jankowska.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

În termen de 3 până la 4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Întrucât limba de lucru a Eurofound este engleza, ofertanții sunt invitați să își redacteze propunerile în această limbă.

Licitațiile sunt deschise persoanelor fizice și juridice din statele membre ale Uniunii Europene și din țări care au semnat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/02/2017