Usługi - 55834-2018

07/02/2018    S26

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparcia infrastruktury IT i działań operacyjnych Grupy EIB

2018/S 026-055834

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-516961)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod pocztowy: 2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparcia infrastruktury IT i działań operacyjnych Grupy EIB

Numer referencyjny: OP-1455
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakresem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie personelu zewnętrznego oraz konkretnych usług w ramach wsparcia działalności konkretnych jednostek organizacyjnych Działu technologii informatycznej (IT) Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 3 odrębne części. Każdej z nich odpowiada inna domena technologiczna lub inny zakres:

– Część 1: Zapewnienie personelu i usług w celu wparcia dla użytkownika końcowego IT oraz usług zarządzania tożsamością i dostępem na terenach Grupy EIB w Luksemburgu i w jej biurach na całym świecie

– Część 2: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia działań infrastruktury IT na terenach Grupy EIB w Luksemburgu

– Część 3: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia sieci IT i działania komunikacji zintegrowanej na terenach Grupy EIB w Luksemburgu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-516961

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/03/2018
Powinno być:
Data: 19/03/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/03/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: