Usługi - 57793-2020

Submission deadline has been amended by:  122102-2020
05/02/2020    S25

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego

2020/S 025-057793

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Żarski
E-mail: michal.zarski@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379368
Faks: +48 587379332
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portgdansk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.portgdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: ZMPG S.A. – ePUAP
Krajowy numer identyfikacyjny: /ZMPGSA/SkrytkaESP
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Żarski
Tel.: +48 587379368
E-mail: michal.zarski@portgdansk.pl
Faks: +48 587379332
Kod NUTS: PL634 Gdański
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portgdansk.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Numer referencyjny: NPR/FAT/2020/012
II.1.2)Główny kod CPV
50330000 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na 2 części. Dodatkowe kody CPV:

— 32541000-7 – wyposażenie centrali,

— 50331000-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych,

— 50332000-1 – usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej,

— 50334110-9 – usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej,

— 32410000-0 – lokalna sieć komputerowa,

— 72253200-5 – usługi w zakresie wsparcia systemu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – sieć telekomunikacyjna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50332000 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – sieć telekomunikacyjna. Część 1 zamówienia obejmuje:

1. eksploatację sieci telekomunikacyjnej miedzianej i światłowodowej wraz z urządzeniami i obiektami na niej zlokalizowanymi lub z nią związanymi (zwanej: infrastruktura) dla zapewnienia ciągłości ruchu sieci. W zakres wchodzi również wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, okresowych przeglądów, badań i pomiarów eksploatowanej sieci telekomunikacyjnej;

2. roboty interwencyjno-naprawcze: zabezpieczenie i usuwanie awarii, usuwanie zakłóceń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych i teleinformatycznych, wykonywane niezwłocznie po zgłoszeniu przez odbiorców, służby ratownicze, służby ochrony portu i Zamawiającego.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 1 szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1-1 do SIWZ. Wykaz infrastruktury telekomunikacyjnej dla części 1 zawarty jest w załączniku nr 1A-1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – centrala telefoniczna Unify

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32541000 Wyposażenie centrali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – centrala telefoniczna Unify. Część 2 zamówienia obejmuje:

1. eksploatację centrali telefonicznej Unify wraz z urządzeniami towarzyszącymi (zwana: centrala) dla zapewnienia ciągłości jej ruchu;

2. roboty interwencyjno-naprawcze dotyczące centrali: likwidacja awarii, usuwanie zakłóceń i zagrożeń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 2 szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1-2 do SIWZ. Wykaz infrastruktury telekomunikacyjnej dla części 2 zawarty jest w załączniku nr 1A-2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (Zamawiający zaleca, aby przy składaniu oferty, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ):

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu potwierdzenia ich spełnienia zawarty jest w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określił w rozdziale V SIWZ: warunek dot. zdolności technicznej dla części 1 zamówienia oraz warunek dot. zdolności zawodowej odrębnie dla części 1 i dla części 2.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryterium oceny ofert: 100 % cena – zgodnie z rozdz. XIII SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: w zakresie części 1 : 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w zakresie części 2: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania oferty na 2 części, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę kwot wadium dla poszczególnych części, tj. kwotę 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Dalszą treść zawiera rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Projekt umowy dla części 1 stanowi załącznik nr 4-1 do SIWZ. Projekt umowy dla części 2 stanowi załącznik nr 4-2 do SIWZ. Dopuszczalny zakres zmian umowy i zasady ich wprowadzania zostały określone szczegółowo w projektach umów.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przez zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy dla części 1 stanowi załącznik nr 4-1 do SIWZ. Projekt umowy dla części 2 stanowi załącznik nr 4-2 do SIWZ. Dopuszczalny zakres zmian umowy i zasady ich wprowadzania zostały określone szczegółowo w projekcie umowy. W OPZ (załącznik odpowiednio do części nr 1-1 i nr 1-2 do SIWZ) wskazano czynności wynikające z treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (część 1) bądź uzasadnienie nieokreślenia tych czynności (część 2), a w projekcie umowy do części 1 (załącznik nr 4-1 do SIWZ) zamieszczono sankcję za brak przestrzegania obowiązku wynikającego z ww. art. ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/05/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, sala 9A, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.), tj. składanie ofert, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularze do komunikacji → formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy porozumiewania się z Zamawiającym oraz składania oświadczeń lub dokumentów znajdują się w SIWZ.

3.6. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – procedura odwrócona.

4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom udział w wizji lokalnej terenu, którego dotyczy przedmiot zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2020