Dostawy - 60073-2018

09/02/2018    S28

Niemcy-Karlsruhe: Dostawy aktynu-225 do zastosowań w medycynie nuklearnej

2018/S 028-060073

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 – Advanced Nuclear Knowledge
Adres pocztowy: PO Box 2340
Miejscowość: Karlsruhe
Kod NUTS: DE12 Karlsruhe
Kod pocztowy: 76125
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Procurement Department
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres profilu nabywcy: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy aktynu-225 do zastosowań w medycynie nuklearnej

Numer referencyjny: JRC/KRU/2018/G.I.5/0016/OC
II.1.2)Główny kod CPV
09344000 Izotopy promieniotwórcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Ac-225 jest potrzebny do wsparcia badań (badań klinicznych i badań przedklinicznych) w dziedzinie celowanej alfa-immunoterapii. Materiał zostanie wykorzystany do produkcji preparatów medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 660 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09344000 Izotopy promieniotwórcze
09343000 Materiały radioaktywne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE123 Karlsruhe
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, (Niemcy).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy aktynu-225 do zastosowań w medycynie nuklearnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 660 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, (Niemcy).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238

Uczestnictwo w niniejszym zaproszeniu do składania ofert jest również otwarte dla wszystkich podmiotów gospodarczych i prawnych z Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli dokumenty towarzyszące dotyczące kryteriów wykluczenia i wyboru są wydawane w nieoficjalnym języku UE, oferent powinien dołączyć krótkie tłumaczenie ich treści w jednym z oficjalnych języków UE (najlepiej w języku angielskim).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018