W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 60303-2014

Wyświetl widok skrócony

21/02/2014    S37    Komisja Europejska - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2014

2014/S 037-060303

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA), Dział SRD.2 — „Finanse”, BU-9 01/005, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2014:

CLIMA A.1 Stosunki międzynarodowe i międzyinstytucjonalne:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Handel a zmiana klimatu; kwiecień 2014; 280 000; usługi.
CLIMA A.2 Kwestie finansowe w zakresie klimatu i wylesianie:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Umocnienie niezależnego globalnego monitoringu lasów w celu opublikowania krajowych szacunków dla emisji z użytkowania gruntów; kwiecień 2014; 600 000; badanie.
Skuteczne opracowanie narzędzi na potrzeby polityki dotyczącej działań w dziedzinie klimatu — meta-analiza uwzględniania WPR; kwiecień 2014; 250 000; badanie.
CLIMA A.3 Monitorowanie, sprawozdawczość, weryfikacja:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie Komisji i państw członkowskich w monitorowaniu systemu handlu emisjami UE, w sprawozdawczości, weryfikacji i akredytacji w tej dziedzinie; marzec 2014; 500 000 (czas trwania: 2 lata); usługi.
Elektroniczna sprawozdawczość w systemie handlu emisjami UE; kwiecień 2014; 250 000; usługi.
CLIMA A.4 Strategia i ocena ekonomiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie w opracowaniu środków strukturalnych systemu handlu emisjami; kwiecień 2014; 250 000; usługi.
CLIMA B.2 Analiza porównawcza:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena opcji rozwiązania problemu zagrożenia ucieczką emisji gazów cieplarnianych po 2020; kwiecień 2014; 250 000; badanie.
Ocena pierwszych lat funkcjonowania nowego systemu rozdziału uprawnień na podstawie analiz porównawczych; kwiecień 2014; 350 000; badanie.
CLIMA B.3 Światowy rynek emisji związanych z transportem lotniczym i morskim:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie we wprowadzeniu możliwych zmian w systemie handlu emisjami UE w sektorze lotnictwa po Zgromadzeniu ICAO w 2013; lipiec 2014; 500 000; usługi.
CLIMA C.1 Technologie niskoemisyjne:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc techniczna dla programu NER300 (dla projektów, na które udzielono zamówienia w wyniku pierwszego i drugiego zaproszenia do składania ofert); maj 2014; 150 000; usługi.
Projekt nagrody motywacyjnej UE za wykorzystanie CO2; maj 2014; 80 000; usługi.
Roczny przegląd wykazów emisji gazów cieplarnianych państw członkowskich w kontekście decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego w 2015; marzec 2014; 400 000; usługi.
CLIMA C.2 Transport i ozon:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena warunków regulacji dotyczących emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych po 2020; marzec 2014; 300 000; usługi.
CLIMA C.3 Dostosowanie:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Opracowanie inicjatywy mającej na celu propagowanie działań dostosowawczych miast UE w oparciu o Porozumienie Burmistrzów; marzec 2014; 1 200 000; usługi.
Dalszy rozwój Climate-ADAPT; marzec 2014; 150 000; usługi.