Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 60350-2020

07/02/2020    S27

Finlandia-Helsinki: Monitorowanie i analiza mediów

2020/S 027-060350

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów
Adres pocztowy: Telakkakatu 6
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kod pocztowy: 00150
Państwo: Finlandia
Osoba do kontaktów: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Adresy internetowe:
Główny adres: www.echa.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Monitorowanie i analiza mediów

Numer referencyjny: ECHA/2020/48
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zaproszenia do składania oferty jest zawarcie z Europejską Agencją Chemikaliów umowy o usługi monitorowania i analizy mediów we wszystkich krajach członkowskich UE (w tym w Zjednoczonym Królestwie po brexicie) i w krajach poza UE (3 EEA i USA).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procedura otwarta.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
24/02/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2020