Usługi - 62655-2016

Wyświetl widok skrócony

24/02/2016    S38

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 038-062655

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas PZU Gdynia Półmaraton 2016 w terminie 18 – 20 marca 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas PZU Gdynia Półmaraton 2016 w terminie 18 – 20 marca 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „PZU Gdynia Półmaraton 2016”, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dyplomach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na plecakach wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych, umieszczenie logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy itd Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.pzugdyniapolmaraton.pl w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itd.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sport Evolution – Pawelec i Spółka Spółce Jawnej z siedzibą w Nowej Iwicznej jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem PZU Gdynia Półmaraton. Program imprezy obejmuje 3 dni – oprócz biegu głownego, odbędą się biegi dla dzieci młodzieży oraz Living Fit Expo. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację wzdłuż trasy. Organizatorzy biegu przewidują ok 5 tysięcy uczestników, jednak w ciągu najbliższym 5 lat zamierzają podnieść frekwencje w zawodach do co najmniej 10 tysięcy osób. Impreza jest projektowana nawet na 20 tysięcy uczestników, co stawiałoby event w gronie największych tego typu zawodów w Europie. Firma Sport Evolution zamierza uzyskać status Brązowego Biegu (IAAF Bronze Label Road Race), stawiający imprezę w gronie najbardziej prestiżowych biegów ulicznych na świecie oraz zapraszać do udziału coraz lepszych sportowców z medalistami Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich włącznie. Organizator zamierza podpisać umowę partnerską z TVP i zapewnić co roku szeroki przekaz telewizyjny z PZU Półmaratonu Gdynia. Co więcej, przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych (AIMS) gwarantuje międzynarodową rozpoznawalność poprzez obecność w kalendarzu imprez i magazynie Distance Running. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Imprezy biegowe cieszą się ogromną populanością w Polsce a nowa długość trasy pólmaratonu staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię oraz Gdyńskie Centrum Sportu jednostkę budżetową oraz jej działalność, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.4.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Sport Evolution – Pawelec i Spółka Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. Zimowa 31A/28
Miejscowość: Nowa Iwiczna
Kod pocztowy: 05-515
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2016