Dostawy - 62918-2017

18/02/2017    S35    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Gdynia: Elektryczność

2017/S 035-062918

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740_120290.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej z podziałem na dwie części zamówienia – obiekty oraz sygnalizacja i oświetlenie.

II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych oraz innych Gmin i Powiatu działających w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz innych Gmin i Powiatów, a także jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek komunalnych tych Gmin i Powiatu, Akademii Morskiej w Gdyni, z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej – Obiekty.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej, dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin, w tym działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA wraz z innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatów oraz Akademią Morską w Gdyni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zasięg terytorialny będzie obejmował Gminę Miasta Gdyni i jej jednostki organizacyjne organizacyjnych i spółki komunalne oraz inne Gminy i Powiaty działające w Partnerstwie: Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz inne gminy i powiaty, a także jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki komunalne tych Gmin i Powiatów, Akademia Morska w Gdyni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej – Obiekty.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej, dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin, w tym działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA wraz z innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatów oraz Akademią Morską w Gdyni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zasięg terytorialny będzie obejmował Gminę Miasta Gdyni i jej jednostki organizacyjne organizacyjnych i spółki komunalne oraz inne Gminy i Powiaty działające w Partnerstwie: Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz inne gminy i powiaty, a także jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki komunalne tych Gmin i Powiatów, Akademia Morska w Gdyni.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/08/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi zgodnie z dokumentami zamówienia.

Zarząd Dróg i Zieleni jednostka budżetowa Gminy miasta Gdyni będzie działać w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, podmiotów i spółek komunalnych działających w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz innych gmin i powiatów, a także jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych tych Gmin i Powiatu, Akademii Morskiej w Gdyni.

Zasięg terytorialny będzie obejmował Gminę Miasta Gdyni i jej jednostki organizacyjne organizacyjnych i spółki komunalne oraz inne Gminy i Powiaty działające w Partnerstwie: Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz inne gminy i powiaty, a także jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki komunalne tych Gmin i Powiatów, Akademia Morska w Gdyni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017