Usługi - 63823-2023

31/01/2023    S22

Łotwa-Liepāja: Usługi utylizacji nieczystości

2023/S 022-063823

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Krajowy numer identyfikacyjny: 40900016437
Adres pocztowy: Rožu iela 6
Miejscowość: Liepāja
Kod NUTS: LV003 Kurzeme
Kod pocztowy: LV-3401
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: Baiba Akmentiņa - Čerņecova
E-mail: iepirkumi@liepaja.lv
Tel.: +371 63404405
Faks: +371 63404777
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.liepaja.lv/
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16619
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā

II.1.2)Główny kod CPV
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV003 Kurzeme
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Liepāja

II.2.4)Opis zamówienia:

Par tiesībām veikt lietusūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus Liepājā

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2023