Dostawy - 65459-2023

01/02/2023    S23

Łotwa-Cēsu novads: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2023/S 023-065459

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””
Krajowy numer identyfikacyjny: 40003273506
Adres pocztowy: Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Miejscowość: Cēsu novads
Kod NUTS: LV00 Latvija
Kod pocztowy: LV-4108
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: Dace Klāmane
E-mail: daceklamane@gmail.com
Tel.: +371 26191733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rehcentrsligatne.lv
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1865
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pārtikas produktu piegāde

II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pārtikas produktu piegāde saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 184 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gaļa un gaļas izstrādājumi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piens un piena produkti

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Svaigi sezonas dārzeņi, augļi, ogas un saistītie produkti

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Svaigi augļi un dārzeņi

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Bakalejam, saldēti un citi produkti

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000 Różne produkty spożywcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Cēsu novads

II.2.4)Opis zamówienia:

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023