Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 65997-2016

Wyświetl widok skrócony

26/02/2016    S40

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 040-065997

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda” w terminie 10–13 marca 2016 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i Woda na wodzie” w terminie 28–31 lipca 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda” w terminie 10 – 13 marca 2016 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i Woda na wodzie” w terminie 28 – 31 lipca 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni podczas „28. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda”, które odbędą się w dniach 10 – 13 marca 2016 roku (zwanych dalej „Targami”) na terenie Centrum Targowego MT Polska w Warszawie polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” na zaproszeniach na Targi, które będą dystrybuowane wśród zaproszonych gości oraz biletach na Targi dostępnych w kasach biletowych podczas trwania Targów, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie powitalnej w katalogu targów, wydawanym przy organizacji Targów, umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni na dwóch stronach katalogu targowego, wydawanego przy organizacji Targów itd Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów organizowanych przez Wykonawcę w Warszawie polegająca między innymi na: umieszczeniu banneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itd. Promocja Miasta Gdyni podczas nadmorskiej edycji „Targów Wiatr i Woda na wodzie”, która odbędzie się w dniach 28 – 31 lipca 2016 roku (zwanych dalej „Targami na wodzie”) na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu reklam (całostronicowych) Miasta Gdyni w magazynie „Żagle” oraz w magazynie „Podróże”, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ulotkach promujących Targi na wodzie, które będą dystrybuowane na ulicach Trójmiasta w okresie obowiązywania umowy itd. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów na wodzie organizowanych przez Wykonawcę w Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu banneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2016 roku wchodzą „28. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda” oraz nadmorska edycja „Targów Wiatr i Woda na wodzie”. W 2016 roku odbędzie się już 28 edycja tych prestiżowych targów w Warszawie a 11 edycja targów na wodzie w Gdyni. Od kilku lat każdorazowo w Targach Wiatr i Woda w Warszawie bierze udział ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 40 000 odwiedzających. Ogromne zainteresowanie niniejszym eventem świadczy o jego wysokim poziomie organizacyjnym a także randze, jaką cieszy się na świecie, dzięki czemu na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i wydarzeń związanych z wodą. Targi są coroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu żeglarskiego, największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce i istotnym wydarzeniem na rynku europejskim. Targi Wiatr i Woda służą prezentacji bogatej oferty producentów przemysłu jachtowego oraz producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z szeroko rozumianym sektorem sportu, rekreacji i wypoczynku na wodzie. Licznym amatorom sportów wodnych dostarczają praktyczną wiedzę o dostępnym na rynku sprzęcie sportowym i rekreacyjnym, służą ponadto rozwijaniu zainteresowań różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. Ponadto nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni. W przystani Marina Gdynia można będzie oglądać najpiękniejsze jachty, najszybsze łodzie motorowe, skutery. Swoje produkty zaprezentują firmy oferujące akcesoria żeglarskie i motorowodne, sprzęt nawigacyjny, asekuracyjny i ratunkowy, odzież turystyczną i sportową. Nie zabraknie także organizatorów czarterów, regat oraz mediów branżowych. Głównym celem „Targów Wiatr i Woda na wodzie” jest promocja Gdyni – Żeglarskiej Stolicy Polski oraz popularyzacja idei żeglarstwa morskiego i sportów wodnych, a także umożliwienie amatorom wodnej rekreacji oceny walorów i testu jachtów, łodzi motorowych i sprzętu sportowego w ich naturalnym środowisku – na wodzie. Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Logo Miasta Gdyni widnieć będzie na billboardach i plakatach rozmieszczonych w Warszawie oraz Trójmieście. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszych imprezach, promując Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski”. Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.5.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Murator Expo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Senatorska 13/15
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-075
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.2.2016