Dostawy - 66906-2023

01/02/2023    S23

Łotwa-Rēzekne: Karma dla zwierząt domowych

2023/S 023-066906

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Valsts robežsardzes koledža
Krajowy numer identyfikacyjny: 90000014387
Adres pocztowy: Zavoloko iela 8
Miejscowość: Rēzekne
Kod NUTS: LV00 Latvija
Kod pocztowy: LV-4601
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: Gita Kalniņa
E-mail: gita.kalnina@rs.gov.lv
Tel.: +371 64603697
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.vrk.rs.gov.lv/main.php
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/694
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Suņu barības piegāde (2 gadus)

II.1.2)Główny kod CPV
15713000 Karma dla zwierząt domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Suņu barības piegāde Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, atbilstoši Nolikuma prasībām un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sausā barība kucēniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15713000 Karma dla zwierząt domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rīga, Rūdolfa iela 5/ Ventspils, Ostas ielā 33/ Viļaka, Garnizona iela 19/ Ludza, Liepājas iela 2 b/ Daugavpils, A.Pumpura iela 105 b/ Ludzas nov, Isnaudas pag, „Jaunsmilgas”/Rēzekne, Zavoloko iela 8

II.2.4)Opis zamówienia:

Suņu barības piegāde Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, atbilstoši Nolikuma prasībām un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sausā barība jaunsuņiem un pieaugušiem suņiem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15713000 Karma dla zwierząt domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rīga, Rūdolfa iela 5/ Ventspils, Ostas ielā 33/ Viļaka, Garnizona iela 19/ Ludza, Liepājas iela 2 b/ Daugavpils, A.Pumpura iela 105 b/ Ludzas nov, Isnaudas pag, „Jaunsmilgas”/Rēzekne, Zavoloko iela 8

II.2.4)Opis zamówienia:

Suņu barības piegāde Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, atbilstoši Nolikuma prasībām un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konservi suņiem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15713000 Karma dla zwierząt domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV00 Latvija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rīga, Rūdolfa iela 5/ Ventspils, Ostas ielā 33/ Viļaka, Garnizona iela 19/ Ludza, Liepājas iela 2 b/ Daugavpils, A.Pumpura iela 105 b/ Ludzas nov, Isnaudas pag, „Jaunsmilgas”/Rēzekne, Zavoloko iela 8

II.2.4)Opis zamówienia:

Suņu barības piegāde Valsts robežsardzei un Valsts robežsardzes koledžai, atbilstoši Nolikuma prasībām un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā paredzētajiem nosacījumiem

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023