Dostawy - 68539-2016

Wyświetl widok skrócony

01/03/2016    S42    Parlament Europejski - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Francja-Strasburg: Dostawy energii elektrycznej do budynków Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

2016/S 042-068539

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Parlament Europejski
1 avenue du Président Robert Schuman
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
67070 Strasbourg
Francja
E-mail: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://europarl.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Parlament Europejski
1 avenue du Président Robert Schuman
67070 Strasbourg
Francja
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Parlament Europejski
service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Punkt kontaktowy: unité des contrats et marchés publics
Osoba do kontaktów: bureau SDM G03033
67070 Strasbourg
Francja

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy energii elektrycznej do budynków Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Strasburg, Francja.

Kod NUTS FR421

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 99

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 42
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawy energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych do budynków Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. projekt umowy ramowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci mają obowiązek udowodnić, że posiadają wszelkie konieczne zezwolenia, zgodnie z przepisami dekretu nr 2011-1457 z dnia 7.11.2011 w sprawie zezwolenia na zakup energii elektrycznej w celu odsprzedaży oraz zgodnie z wszelkimi innymi pokrewnymi aktami prawnymi już opublikowanymi lub przyszłymi.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
oferenci mają obowiązek udowodnić, że posiadają wszelkie konieczne zezwolenia, zgodnie z przepisami dekretu nr 2011-1457 z dnia 7.11.2011 w sprawie zezwolenia na zakup energii elektrycznej w celu odsprzedaży oraz zgodnie z wszelkimi innymi pokrewnymi aktami prawnymi już opublikowanymi lub przyszłymi.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.4.2016
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 180 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.4.2016 - 10:00

Miejscowość:

Parlament Europejski, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANCJA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: dopuszcza się udział w otwarciu ofert, które odbędzie o godz. 10:00 w budynku im. Winstona Churchilla. Dopuszcza się udział nie więcej niż jednego przedstawiciela każdego oferenta. Do celów przygotowania przepustki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres INLO.AO-STR@ep.europa.eu co najmniej na 2 dni robocze przed otwarciem nazwę spółki i nazwisko, stanowisko, numer dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia przedstawiciela. Przedstawiciel powinien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wielokrotna umowa ramowa z ponownym otwarciem na konkurencję:
wielokrotna umowa ramowa: w przypadku udzielenia zamówienia umowa ramowa – która wygasa zgodnie z ustaleniami dnia 31.12.2017, z możliwością przedłużenia maksymalnie o 24 miesiące – zostanie podpisana z każdym z oferentów, którzy spełnią kryteria wykluczenia i wyboru oraz udowodnią, że posiadają wszelkie konieczne zezwolenia, zgodnie z przepisami dekretu nr 2011-1457 z dnia 7.11.2011 w sprawie zezwolenia na zakup energii elektrycznej w celu odsprzedaży oraz zgodnie z wszelkimi innymi pokrewnymi aktami prawnymi już opublikowanymi lub przyszłymi.
Ponowne otwarcie na konkurencję: przy składaniu szczegółowych zleceń wszyscy wykonawcy, którzy podpisali umowę ramową z Parlamentem Europejskim, zostaną zaproszeni do złożenia oferty cenowej, która zostanie oceniona według kryteriów udzielenia zamówienia określonych w pkt 6 warunków administracyjnych specyfikacji. W wyniku tego etapu z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, zostanie podpisana szczegółowa umowa na dostawy o okresie obowiązywania wynoszącym 18 miesięcy. Parlament Europejski będzie mógł ponownie otworzyć zamówienie na konkurencję w celu podpisania drugiej szczegółowej umowy na dostawy na okres maksymalnie 24 miesięcy.
Zasady powrotu do mechanizmu ARENH:
w odniesieniu do cen w 100% rynkowych Parlament Europejski zastrzega sobie możliwość powrotu do mechanizmu regulowanego dostępu do energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach jądrowych dawnego monopolisty krajowego (mechanizm ARENH). W stosownym przypadku owa możliwość będzie wykorzystana najpóźniej 31 października roku N-1 z początkiem zastosowania dnia 1 stycznia roku N.
Parlament Europejski dokonuje powrotu do mechanizmu ARENH, przesyłając do wykonawcy listem poleconym:
– instrukcję potwierdzającą powrót do mechanizmu ARENH,
– instrukcję określającą cenę obciążenia podstawowego odsprzedaży bloku zastąpionego za pomocą mechanizmu ARENH.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.2.2016