Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 70158-2016

Pateikti glaustą rodinį

02/03/2016    S43

Belgija-Briuselis: ENV 2016 m. išankstinis informacinis skelbimas

2016/S 043-070158

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIJA. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2016 m.:

ENV A.1 – Ekologinė inovacija ir žiedinė ekonomika:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
EMAS įgyvendinimo tyrimas – tolesnė EMAS integracija ES ir nacionaliniuose įstatymuose, reglamentavimo sumažėjimo procesai ir išlygų MVĮ atnaujinimas; 2016 m. balandžio mėn.; 150 000; paslaugų;
ES ekologinio ženklo sistemos įdiegimas suinteresuotųjų šalių atstovavimo srityje; 2016 m. balandžio mėn.; 120 000; paslaugų;
ES ekologinio ženklo reglamento 11 straipsnio 1 dalies įgyvendinimas ir atitikties įvertinimas; 2016 m. birželio mėn.; 100 000; paslaugų;
parama potencialiai politikai, kuria įgyvendinami aplinkosauginių pėdsakų metodai; 2016 m. gegužės mėn.; 100 000; paslaugų;
24 produkto aplinkosauginio pėdsako kategorijos taisyklių (PAPKT) ir 2 organizacijos aplinkosauginio pėdsako sektoriaus taisyklių (OAPST) modelių kūrimas; 2016 m. balandžio mėn.; 280 000; paslaugų;
komunikacija apie žiedinės ekonomikos priemones ir politiką bei jų skatinimas (komunikacija apie ES ekologinį ženklą, EMAS, aplinkosaugos technologijų patikrinimą (Environmental Technology Verification – ETV) ir ekologinę inovaciją); 2016 m. birželio mėn.; 1 200 000 (300 000 x 4); paslaugų.
ENV A.2 – atliekų tvarkymas ir perdirbimas:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
polichlorinuoto bifenilo tyrimas; 2016 m. gegužės mėn.; 170 000; tyrimų.
ENV A.3 – cheminės medžiagos:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
mokslinė ir techninė pagalba siekiant toliau plėtoti ir prižiūrėti naudos aplinkai ir sveikatai stebėjimo rodiklius; 2016 m. birželio mėn.; 250 000; tyrimų;
tyrimas, skirtas netoksinės aplinkos strategijai parengti ir įvertinti; 2016 m. gegužės mėn.; 200 000; tyrimų;
teisinių ir politikos klausimų, susijusių su cheminių medžiagų, produktų ir atliekų sąsaja, susijusia su žiedine ekonomika, tyrimas; 2016 m. birželio mėn.; 250 000; tyrimų.
ENV B.1 – žemės ūkis, miškai ir dirvožemis:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
parama įgyvendinant dirvožemio teminę strategiją; 2016 m. balandžio mėn.; 360 000 (120 000 x 3); paslaugų.
ENV B.2 – biologinė įvairovė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
techninė ir mokslinė parama, susijusi su 22.10.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo įgyvendinimu; 2016 m. balandžio mėn., 1 350 000 (450 000 x 3); paslaugų;
invazinės svetimos rūšys – rizikos vertinimų, skirtų prioritetinių rūšių problemoms spręsti ir prevencijai gerinti, rengimas; 2016 m. birželio mėn.; 900 000 (300 000 x 3); tyrimų;
techninė parama, susijusi su ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. 2 tikslu – ekosistemų ir jų paslaugų priežiūra ir atkūrimas; 2016 m. gegužės mėn.; 870 000 (290 000 x 3); paslaugų;
verslo ir biologinės įvairovės platforma; 2016 m. gegužės mėn.; 300 000 (100 000 x 3); paslaugų;
techninė parama toliau plėtojant gamtinio kapitalo apskaitą; 2016 m. gegužės mėn.; 420 000 (140 000 x 3); paslaugų.
ENV B.3 – gamta:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
techninė ir mokslinė parama siekiant įgyvendinti Paukščių ir Buveinių direktyvas; 2016 m. balandžio mėn.; 1 800 000 (600 000 x 3); paslaugų;
tinkamumo patikrų vertinimo tolesnė eiga; 2016 m. balandžio mėn.; 500 000; paslaugų;
pagrindinių sėkmingo Gamtos direktyvų įgyvendinimo varomųjų jėgų vertinimas; 2016 m. gegužės mėn.; 125 000; tyrimų;
„Natura 2000“ suteikimo sistema; 2016 m. balandžio mėn.; 1 200 000 (600 000 x 2); paslaugų;
naujų infekcinių amfibijų ligų mažinimas siekiant neutralizuoti Europos biologinės įvairovės nuostolius, kaip pageidaujama Buveinių direktyvoje; 2016 m. gegužės mėn.; 900 000; paslaugų;
vėjo jėgainių ir kitų atsinaujinančiosios energijos procesų poveikio šikšnosparnių, paukščių ir jūrų gyvūnų populiacijoms bei jų migravimo maršrutams mažinimas; 2016 m. birželio mėn.; 1 000 000; paslaugų.
ENV C.1 – vanduo:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
ES vandens politikos vertinimas, apžvalga ir vystymas; 2016 m. kovo mėn.; 12 000 000 (3 000 000 x 4 metus); preliminarioji;
ekonominis ES vandens politikos naudos ir neįgyvendinimo išlaidų tyrimas; 2016 m. balandžio mėn.; 500 000; paslaugų;
EIP veiklos (vandenyje) sekretoriatas; 2016 m. kovo mėn.; 500 000; paslaugų;
politikos galimybių, susijusių su tvariu maistinių medžiagų valdymu, vertinimas; 2016 m. balandžio mėn.; 300 000; paslaugų.
ENV C.2 – jūrų aplinka ir vandens pramonė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
paslaugų pirkimo sutartis dėl Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB) įgyvendinimo; 2016 m. kovo mėn.; 1 500 000 (500 000 x 3); paslaugų;
paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos veiklai, susijusiai su ES politika dėl integruoto pakrantės zonos tvarkymo ir jūrinių teritorijų planavimo; 2016 m. kovo mėn.; 600 000 (200 000 x 3); paslaugų;
preliminarioji sutartis dėl paslaugų, susijusių su koordinavimu tarp skirtingų jūrinių regionų, įgyvendinant ekosistemos principą; 2016 m. kovo mėn.; 8 000 000 (4 000 000 x 2); preliminarioji;
preliminarioji sutartis dėl paslaugų, padedančių pasiekti gerą jūrų vandenų aplinkos būklę pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą; 2016 m. kovo mėn.; 12 000 000 (6 000 000 x 2); preliminarioji.
ENV C.3 – oras:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
parama Europos švaraus oro forumui ir ekspertų grupėms; 2016 m. gegužės mėn.; 275 000; paslaugų;
išmetamųjų teršalų aprašų kokybės laidavimo / kokybės kontrolės gebėjimų stiprinimas; 2016 m. vasario mėn.; 1 000 000; paslaugų;
galiojanti esama praktika jūrinio kuro tiekėjams ir patobulinimo galimybės; 2016 m. birželio mėn.; 75 000; paslaugų;
parama šalies dialogams dėl švaraus oro; 2016 m. vasario mėn.; 520 000; paslaugų.
ENV D.2 – vykdymas, sanglaudos politika ir Europos semestras, 2 grupė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
bendradarbiavimas su nacionaliniais teisėjais aplinkos teisės srityje; 2016 m. balandžio mėn.; 1 200 000 (per 4 metus); preliminarioji.
ENV D.3 – vykdymas, sanglaudos politika ir Europos semestras, 3 grupė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
valstybių narių priemonių atitikties patikrinimas siekiant perkelti direktyvas į valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkos teisės aktams aplinkos ir techninių vertinimų sektorių (1 ir 2 dalis); 2016 m. kovo mėn.; 5 200 000 (1 100 000 x 4 1 daliai) (200 000 x 4 2 daliai); preliminarioji (4 metai).
ENV D.4 – valdymas, informacija ir atskaitomybė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
preliminarioji sutartis dėl administracinės, techninės ir teisinės paramos siekiant įgyvendinti aplinkos valdymo priemones ir politiką; vasario mėn.; 6 000 000 per 4 metus; preliminarioji.
ENV E.1 – tarptautiniai, regioniniai ir dvišaliai santykiai:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
tyrimas dėl alyvpalmių aliejaus vartojimo poveikio aplinkai ir dėl esamų tvarumo standartų; 2016 m. gegužės mėn.; 100 000; tyrimų.
ENV E.2 – visuotinio tvarumo, prekybos ir daugiašaliai susitarimai:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Komisijos įsipareigojimų pagal ES ABS reglamentą įgyvendinimas; 2016 m. birželio mėn.; 130 000; paslaugų;
EB prekybos laukine gyvūnija reglamento įgyvendinimo ir taikymo stebėsena; 2016 m. kovo mėn.; 350 000; paslaugų;
paramos paslaugos įgyvendinant miškų teisės aktų vykdymą, miškų valdymą ir prekybą mediena (FLEGT) bei ES medienos reglamentą; 2016 m. balandžio mėn.; 300 000; paslaugų.
ENV F.1 – efektyvus išteklių naudojimas ir ekonominė analizė:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
žiedinės ekonomikos rodiklių plėtojimas; 2016 m. gegužės mėn.; 150 000; paslaugų;
labai svarbus aplinkos ir aplinkos politikos modeliavimas (overarching modelling of the environment and environmental policies – OMEEP); 2016 m. gegužės mėn.; 300 000; tyrimų;
visos ES interneto platformos, skirtos nekonvenciniam iškastiniam kurui, plėtojimas; 2016 m. gegužės mėn.; 250 000; paslaugų;
parama konsultavimo dėl reguliavimo ir (arba) nereguliavimo priemonių strategijai, kuri bus sukurta apžvelgus 22.1.2014 Komisijos rekomendacijos dėl angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu būtinųjų principų (2014/70/ES) veiksmingumą; 2016 m. gegužės mėn.; 100 000; paslaugų;
Komisijos rekomendacijos (2014/70/ES) veiksmingumo apžvalgos išvadų įgyvendinimas; 2016 m. gegužės mėn.; 320 000; paslaugų;
efektyvus išteklių naudojimas ir darbai; 2016 m. gegužės mėn.; 190 000; paslaugų;
nauji verslo modeliai ir bendradarbiavimu grindžiamas vartojimas; 2016 m. gegužės mėn.; 170 000; paslaugų.
ENV F.3 – žinios, rizika ir miesto aplinka:
projekto pavadinimas; numatomas publikavimo mėnuo; preliminarus biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
naujienų pranešimų apie aplinkos politiką sutarties mokslas; 2016 m. vasario mėn.; 495 000 (165 000 x 3); paslaugų;
metodinė sistema, kaip nustatyti kylančią riziką aplinkai; 2016 m. kovo mėn.; 100 000; tyrimų.