Usługi - 70256-2019

13/02/2019    S31

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2019/S 031-070256

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I

Numer referencyjny: DZ.261.02.02.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,

b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,

c) aktualizacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 598 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na Aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I.

Uwaga: Użyta numeracja odnosi się do rozdziałów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) -Tom III SIWZ.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. Zweryfikować, ujednolicić i uporządkować wartości atrybutów i wpisy zawarte w bazie BDOT10k zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ.

2. Zweryfikować i poprawić dane BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych, o których mowa w rozdz. III pkt 16, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ.

3. Zaktualizować BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w rozdz. III pkt 3-17, a w przypadku gdy aktualizacja obiektów nie jest możliwa w oparciu o te materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, o którym mowa w rozdz. III pkt 18. Wszystkie aktualizowane klasy obiektów należy uzgodnić z powiązanymi przestrzennie i geometrycznie pozostałymi klasami obiektów tak, aby BDOT10k stanowiła spójny i topologiczny zbiór danych przestrzennych. Na granicy między powiatami wszystkie obiekty muszą być zgodne atrybutowo i geometrycznie – należy uzgodnić wszystkie styki między zbiorami danych BDOT10k.

4. Na podstawie PRG oraz właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, o których mowa w rozdz. III pkt 5, zaktualizować zasięg zbiorów danych BDOT10k wraz ze wszystkimi granicami jednostek podziału administracyjnego i miejscowości. Uzgodnić atrybuty i geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym przebiegiem granic jednostek podziału terytorialnego.

5. We wszystkich klasach BDOT10k posiadających referencję do bazy PRNG należy zaktualizować wartości atrybutu [PRNG].

6. Wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne i przestrzenne) oraz sporządzić opis zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych w sprawozdaniu technicznym.

7. Wykonać kontrolę automatyczną każdego zaktualizowanego zbioru danych za pomocą webowej aplikacji kontrolnej (WAK), dostępnej na stronie https://kszbdot.geoportal.gov.pl/WAK/. Raport z kontroli należy załączyć do sprawozdania.

8. Zapisać oraz skompletować dane źródłowe, pośrednie i finalne zgodnie z SOPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w Tomie III SIWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w III etapach.

Etap I

W ramach Etapu I zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 4 powiatów (bieszczadzki, krośnieński, leski, m. Krosno).

Etap II

W ramach Etapu II zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (przemyski, sanocki, m. Przemyśl) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji dla nie więcej niż 1 powiatu (brzozowski).

Etap III

W ramach Etapu III zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (leżajski, łańcucki, przeworski) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji dla nie więcej niż 2 powiatów (jarosławski, lubaczowski)

W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać prace dla 10 powiatów.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace dla nie więcej niż 3 powiatów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w SOPZ dla nie więcej niż 3 powiatów

Etap II brzozowski (1802)

Etap III jarosławski (1804), lubaczowski (1809)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-462585
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/02/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Geodetów 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-328
Państwo: Polska
E-mail: opgk@opgk.rzeszow.pl
Tel.: +48 178642415
Faks: +48 178621414

Adres internetowy: https://opgk.rzeszow.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. K. Łowińskiego 7E
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-752
Państwo: Polska
E-mail: opgk@opgk.krakow.pl
Tel.: +48 124210983
Faks: +48 124217680

Adres internetowy: www.opgk.krakow.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 325 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 598 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2 IDW (Tomie I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców) oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

Uwaga: Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może w JEDZ ograniczyć się jedynie do wypełnienia w zakresie części IV punktu: α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” bez dalszego uzupełniania sekcji A, B, C, D, części IV JEDZ.

Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7 IDW należy- pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – złożyć dokumenty zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 8 IDW (Instrukcja dla Wykonawców)

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A., nr: 76 1020 4391 0000 6702 0159 2534,

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programów Operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2019