Dostawy - 72116-2020

13/02/2020    S31

Polska-Warszawa: Urządzenia łączności satelitarnej

2020/S 031-072116

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Jednostka Wojskowa nr 2305
Adres pocztowy: ul. Marsa 80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa nr 2305
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261895026

Adresy internetowe:

Główny adres: http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia technicznego

Numer referencyjny: ZP-80/2019
II.1.2)Główny kod CPV
32531000 Urządzenia łączności satelitarnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia technicznego w podziale na 2 zadania:

— zadanie nr 1 – dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz ze wsparciem technicznym,

— zadanie nr 2 – dostawa zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 28 842 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz ze wsparciem technicznym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32531000 Urządzenia łączności satelitarnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz ze wsparciem technicznym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w ilości 6 kpl terminali satelitarnych VSAT.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32531000 Urządzenia łączności satelitarnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w ilości 6 kpl zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 181-440376
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz ze wsparciem technicznym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Giss Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 562 876.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 882 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Giss Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 800 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 960 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla zadania nr 1 – 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100);

2) dla zadania nr 2 – 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

2. Termin, o którym mowa w pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – oznacza termin związania ofertą wynoszący 60 dni.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał oświadczeń i dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania poświadczone za zgodność z oryginałem (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę dowody (poświadczenia), że dostawy wymienione w załącznikach 4.1 oraz 4.2 do SIWZ – wykaz dostaw – zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ponadto dla zadania nr 1 kopi certyfikatów potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za integrację dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz wykonujące wsparcia technicznego posiadają wymagane uprawnienia (wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia).

6. Na ofertę składają się wypełnione następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) JEDZ – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) wykaz osób (zadanie nr 1);

4) wykaz dostaw (zadania nr 1 oraz 2);

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – musi być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

6) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z działem IV;

8) dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 – muszą być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

9) karty katalogowe producenta oferowanego wyrobu (produktu) lub każdego innego dokumentu wydanego przez producenta lub instytucję badawczą potwierdzającego w sposób obiektywny parametry oferowanego wyrobu (produktu).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2020