Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 73183-2019

15/02/2019    S33

Belgia-Bruksela: Przegląd lokalnych rynków ogrzewania i chłodzenia oraz ram regulacyjnych w zakresie zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

2019/S 033-073183

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Energia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przegląd lokalnych rynków ogrzewania i chłodzenia oraz ram regulacyjnych w zakresie zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

Numer referencyjny: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest dostarczenie dogłębnej analizy lokalnego sektora ciepłownictwa i chłodzenia w Europie, jego ram regulacyjnych i warunków rynkowych. W badaniu zostaną zbadane warunki regulacyjne i wymagania techniczne dotyczące dostępu stron trzecich, kształtowania cen i lokalnych dostaw energii do budynków. Badanie zapewni studia przypadków i analizy dotyczące warunków i wykorzystania energii odnawialnej oraz ciepła i zimna odpadowego w systemach lokalnego ogrzewania i klimatyzacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zadania będą wykonywane w siedzibie wykonawcy. Spotkania wykonawcy z przedstawicielami Komisji będą odbywać się w siedzibie Komisji w Brukseli.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cele badania to:

− opis lokalnego sektora ogrzewania i klimatyzacji w państwach członkowskich UE i innych wybranych krajach europejskich oraz przedstawienie porównawczego podsumowania cech i sytuacji w zakresie lokalnego ogrzewania i chłodzenia w Europie,

− opis wymogów regulacyjnych lokalnego ogrzewania i chłodzenia w państwach członkowskich UE, w szczególności poziomu otwartości i dostępu stron trzecich oraz mechanizmów i przepisów dotyczących ustalania cen,

− omówienie metod pomiarowych i podejść związanych z lokalnym zaopatrzeniem w energię w zakresie ogrzewania i chłodzenia,

- opis warunków technicznych i wymagań dostępu do sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia,

− przegląd wykorzystania wszelkiego rodzaju odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i klimatyzacji,

− przegląd wykorzystania ciepła i zimna odpadowego oraz sposobu, w jaki takie źródła są uwzględniane w lokalnych dostawach energii,

− przegląd aspektów regulacji budowlanych i miejskich związanych z lokalnymi dostawami ciepła i chłodzenia,

− prezentacja pracy, efektów i wyników na spotkaniach z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi, w tym na regionalnych forach współpracy w zakresie energii odnawialnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

program prac programu „Horyzont 2020” na lata 2018-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może być reprezentowany przez maksymalnie 1 osobę. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji poda nazwy oferentów oraz decyzję w sprawie dopuszczenia każdej ze złożonych ofert. Ceny zaproponowane w każdej otrzymanej ofercie nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 3881-72313
Faks: +33 3881-79062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od otrzymania pisma informującego o rozstrzygnięciu przetargu lub, jeżeli to niemożliwe, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Nidergerünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2019