Servicii - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Polonia-Varşovia: Contrat-cadru de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la Sistemul de informații Schengen (Sistem A2SISII)

2020/S 032-074107

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Număr naţional de înregistrare: 140232006
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Persoană de contact: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://frontex.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contrat-cadru de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la Sistemul de informații Schengen (Sistem A2SISII)

Număr de referinţă: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Principalul obiectiv al acestui contract-cadru este de a livra soluția TIC eficientă (și anume Sistemul A2SISII) care va permite echipelor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să aibă acces la Sistemul de informații Schengen în conformitate cu regulamentele în vigoare (și anume, Regulamentele (UE) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Obiectul prezentului contract este reprezentat de dezvoltarea soluției software TIC care va permite echipelor EBCG accesul la Sistemul de informații Schengen — definit în cele ce urmează sistemul A2SISII, incluzând livrabilele în domeniul proiectării, dezvoltării, testării, implementării și instruirii utilizatorilor (interni și externi) și administratorilor. Contractul-cadru care rezultă din această procedură de licitație are ca obiect și furnizarea de produse și servicii care să susțină și să întrețină Sistemul A2SISII și care să asigure modificări pentru funcționalitățile sale și infrastructura sa tehnică de bază ca răspuns la schimbarea mediului juridic, politic, organizațional sau tehnic.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72260000 Servicii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul-cadru care rezultă din această procedură de licitație are ca obiect și furnizarea de produse și servicii care să susțină și să întrețină Sistemul A2SISII și care să asigure modificări pentru funcționalitățile sale și infrastructura sa tehnică de bază ca răspuns la schimbarea mediului juridic, politic, organizațional sau tehnic. Contractul-cadru va include dezvoltarea soluției software TIC în următoarele domenii principale:

— Livrarea sistemului A2SISII – livrarea aplicațiilor web,

— Livrarea sistemului A2SISII – livrarea aplicațiilor mobile,

— Servicii de întreținere a sistemului A2SISII – prestarea de servicii de asistență și de întreținere,

— Servicii de supraveghere ale autorului sistemului A2SISII.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi prelungit, dacă este necesar, de cel mult 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de cel mult 1 an și în aceleași condiții.

De asemenea, contractul include servicii de asistență și de întreținere pe o durată de 6 luni. Întreținerea poate fi prelungită, dacă este necesar, de cel mult 5 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de cel mult 6 luni și în aceleași condiții.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 5
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Condițiile specificate în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2020
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/02/2020