Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 75315-2018

20/02/2018    S35    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Organizarea și desfășurarea de activități de formare privind legislația și controlul agenților de ameliorare a alimentelor în UE în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

2018/S 035-075315

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Adresă: Ariane Building; Route d'Esch 400
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3273
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Cod NUTS: LU

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Organizarea și desfășurarea de activități de formare privind legislația și controlul agenților de ameliorare a alimentelor în UE în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

Număr de referinţă: CHAFEA/2017/BTSF/11
II.1.2)Cod CPV principal
80531200
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În prima etapă, se vor organiza în total 14 sesiuni de formare, cu un număr total de 420 de participanți pe durata întregului program de formare. Același program de formare trebuie implementat pe parcursul celei de a doua etape a contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 480 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

În principal pentru statele membre.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Implementarea de activități de formare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/04/2018
Ora locală: 09:00
Locul:

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building,1882 Luxembourg, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă. În acest caz, cei interesați.

Ofertanții sunt rugați să se înscrie prin e-mail sau prin fax până la data de 04.04.2018 cel târziu și să furnizeze numele complet.

Și CI sau pașaportul reprezentantului (reprezentanților). La deschidere, i se poate cere reprezentantului ofertantului.

Să prezinte scrisorile de acreditare/procura pentru a fi verificate de Agenție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acestuia, de la data la care a luat la cunoștință că a depus o plângere la Ombudsmanul European, nu implică suspendarea acestui termen sau stabilirea unuia nou.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/02/2018